นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร

Ico48

เจ้าของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกที่นำตัดสินในรอบสุดท้าย มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะ

ผู้ชนะเลิศ และมีความสามารถในการเรียนดี อาจได้รับการพิจารณาได้รับทุนเรียนกาศึกษา ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพื่อพัฒนาเป็นคนเก่ง คนดี ใช้ความสามารถพัฒนาการเกษตรไทย