นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48

เรียน คุณ nitaya

ER ปี๕๖ของ มอ. จะกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามกำหนดการของสำนักงาน ก.พ. เป้าหมายปีนี้ มหาวิทยาลัย จะเน้นผู้ที่มีปํญหาสุขภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โยจะพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ไม่มีโควต้า ให้คณะ ซึ่งค.บ.ม วางกรอบจำนวนเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ไว้ ๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ออกได้ประมาณ ๑๒-๑๕ คน ครับ ขณะนี้กำลังดำเนินการออกประกาศ อยู่ ครับ