นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

Ico48

ถึงเวลาที่แชร์เริ่มขยับความเข้มข้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว

เยี่ยมครับท้าวแชร์

ในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญ ผมเสนอเพื่อพิจารณาลำดับความสำคัญของ ๑๐ ข้อดังนี้นะครับ

2.เขียนสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 บันทึก (สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน) เป็นลำดับความสำคัญแรก มีข้ออื่นครบทุกข้อแต่ขาดข้อนี้ไม่พิจารณาครับ โดยจำนวน ๔ บันทึกของข้อนี้นับจากบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ

8.เขียนให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน องค์กร
9.เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ของตนที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นในองค์กร
4.เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นเทคนิควิธีการทำงาน ความรู้
   ที่ได้จากงานที่ทำ สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
5.เล่าผลงานตนเองหรือผลงานของทีมที่ภาคภูมิใจ
6.เล่ากิจกรรมแต่ละวัน ทำอะไรไปได้บ้าง ตามเป้าหมายหรือไม่ตามเป้าที่วางไว้
   หรืออาจเป็น AAR ประจำวัน

10.เขียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ หน่วยงาน
7.เสนอมุมมอง ของตนเองต่อสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

แต้มบวก

1.แสดงตัวตนชัดเจน เช่น บอกสังกัดแจ้งหน่วยงาน และใส่รูปภาพประจำ Blog ที่
   เป็นภาพถ่ายตนเอง
3.ใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เขียน

คงประมาณนี้ครับ

เราเอง