นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

Ico48

ตั้งไว้โหด ๆ ดีแล้ว เมื่อยากแล้วได้มา ย่อมภูมิใจครับ

ผมเสนออีกอย่างคือ ๔ บันทึกต่อสัปดาห์ บันทึกที่จะมานับรวมเป็น ๔ บันทึกจะนำมานับได้ไม่เกิน ๑ บันทึกต่อวัน ทั้งนี้เตุผลเพื่อให้เขียน "สม่ำเสมอ" ผู้เขียนจะเขียนกี่บันทึกใน ๑ วันก็ได้ แต่นับแค่ ๑ บันทึกต่อวันเท่านั้น

เป็นข้อเสนอแบบโหด ๆ นะครับ

อีกอย่างครับ

"Blogger of the Month" นี่เป็น the best one หรือไม่จำกัดจำนวนเพียงแต่ได้ตามเกณฑ์ก็ได้เป็น "Blogger of the Month" ครับ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนสำหรับสมาชิกครับ

เราเอง