นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง

Ico48

ความคิดสำเร็จที่ได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะทำเองหรือคนอื่นทำ

ช่วยกันทำ ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นวงกลม ที่ประกอบด้วย ผู้ให้ สิ่งที่ให้และผู้รับ เพราะผู้รับได้รับสิ่งใดมาก็จะให้สิ่งนั้นต่อผู้อื่นต่อไป

เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555