นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ

Ico48

2555 ปีสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่มีทั้งทฤษีและปฏิบัติ ปีการศึกษา 2556 จะมีแต่ทฤษฎี คงต้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่กันต่อไป "สิ่งสำคัญคือการเริมต้น สร้างที่ตัวเราก่อน" แล้วนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บทบาทครูคือการทำให้เกิดการเรียนรู้ตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

"ยาดมเอง"

ทบทวนตนเอง 2555