นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน

Ico48

ยอดเจดีย์ของความเป็นสงขลานครินทร์ คือจิตวิญญาณ ของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนนุษย์และตนเอง ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

"ตนเองผาสุข สังคมสันติ"

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555