นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

Ico48

บทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

กำลังเป็นจริงเพราะเป็นนโยบายของคณะฯที่ให้กำหนดพื้นที่เฉพาะบูรณณาการทุกภภาระกิจ มีคณะกรรมการระดับคณะฯเกิดขึ้น กำหนดเป็น KPIs

ก็ทำกันไปให้เต็มที่อย่างบริสุทธิ์และเป็นธรรม บทพิสูจน์รออยู่ข้างหน้า

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555