นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

Ico48

ประสบการณ์ที่ผ่านไป คงเป็นบทเรียนสำหรับการออกแบบในหลักสูตรปรับปรุง 2555 หากเป็นไปได้ฝึกให้ต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างสัมพันธภาพ จนรับดูแลครอบครัว รวมไปถึงชุมชน พื้นที่เฉพาะที่กำหนดควรปฏิบัติการได้เลยโดยที่มีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและทำงานในพื้นที่ร่วมจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แล้วจะลองเสนอผู้รับผดชอบต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555