นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน

Ico48

สิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของคลังความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บโดยคณะฯและเป็นบทเรียนสำคัญที่เป็นทุนการทำงานจนถึงปัจจุบัน จากการทำงานโดยเป้าหมายคือการพึ่งตนเอง การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และการศึกษาเพื่อสุขภาพ สู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อดุลยภาพของชีวิตและสังคม ที่เป็นสุขภาวะ ตอบโจทย์อะไรให้กับตนเองได้หลายอย่าง จนพัฒนาเป็น "๊UDOMStyle" รอการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ คาดว่า โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศถ้าได้รับการจัดสรรคงได้อ่านงานตนเองกับเขาบ้าง นักศึกษาเคยขอไว้ตั้งแต่ปี2537 "หนูอยากอ่านหนังสือที่อาจารย็์เขียน เขียนให้เป็นแบบที่สอนเวลาลงมือทำไปด้วยกัน" พยายามมานานแล้ว ขอให้ถึงเวลาคลอดมาได้แล้วจะได้ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีการสร้างมรดกทางปัญญาไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านกับเขาบ้าง พูดและทำมาก็ใช่น้อยแล้วนะ

ถึงเวลา "ยาดมเอง"

ทบทวนตนเริ่มเห็นภาวะหนี้ที่ต้องชำระ ...ทำบุญมามากแล้ว บำเพ็ญต่อไป...

ความพยายาม คือความสำเร็จ 2556