นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AEC กับการเพิ่มศักยภาพของคนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้: กรณีจังหวัดสตูล

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 January 2013 11:45
#83080

ขอต้อนรับด้วยความยินดีค่ะ

1 ภาควิชา 1 ชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับท้องถิ่น เสริมด้วยภาคีความร่วมมือเป็น 1 ชุมชน หลายคณะ ตามประเด็นความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น รวมแล้วอาจกลายเป็นโครงการส่งนักวิชาการคืนชุมชนท้องถิ่นในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องเรียนความเป็นจริงของนักศึกษา สงขลานครินทร์ แนวทางนี้หรือเปล่าหนอที่ช่วยเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างปราชญ์สังคมให้เต็มแผ่นดิน ด้วยยุทธศาสตร์เสริมคุณค่าคนชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่คลื่นลูกที่ห้า"ปราชญ์สังคม สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรตที่ 21 (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 2541 ) คืนนักวิชาการสู่บ้านเกิดเพิ่มเสริมศักยภาพท้องถิ่นก้าวสู่ AEC

ขอหวังร่วมค่ะ