นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48

โครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่มีแน่นอน ครับ โครงการได้สิ้นสุด ปีงบประมาณ ๕๖ การมี หรือไม่ ขึ้นอยู่ กับ มติ ครม ว่าจะให้มีหรือไม่ ขณะนี้ไม่มีข่าวว่าจะดำเนินการ (สำนักงาน ก.พ.จะเป็นผู้นำเสนอ)