นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา

Ico48

เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ต้นแบบของการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากชีวิตควบคู่ไปกับตำรา

เจริญธรรม อุดมมงคลค่ะ