นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่

Ico48

เด็กต้องทำงานร่วมกับคนแก่ จึงจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าเกื้อกูล และแบ่งปัน ที่แตกต่างจาก อเมริกัน แชร์