นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน

Ico48

"การศึกษาวันนี้ กระบวนการเรียน สำคัญกว่า ความรู้"

สำหรับตนเองแล้วเชือมั่นในการเรียนรู้แบบ PLA (Participatory Learning through Action) ครู-ศิษย์ ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริงไปด้วยกัน ด้วยบรรยากาศของความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเรียนรู้ และเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ เป็นได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน บทบาทของการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ร่วมกันสำคัญมากกว่าการถ่ายทอดความรู้ การเรียนความรู้ในตัวคน ทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนของตนเองและผู้อื่น ..เป็นการศึกษาเพื่อยกคุณค่าของความเป็นมนุษย์...นะคะ

สนับสนุน "กระบวนการเรียน สำคัญกว่า ความรู้" และจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ สำคัญอยู่ที่เราจะเข้าถึงจินตนาการของกันและกันได้อย่างไร....

อ่อนน้อม พร้อมเปิดใจ เคารพกันและกัน สำหรับการร่วมเรียนรู้ หากเชื่อว่า "ชีวิตคือการศึกษา และเรียนรู้ รู้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ร่วมกัน" นอกนั้นสมมุติ...ผ่านให้ได้

" ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"เชื่อมั่นว่า สักวันหนึ่งคุณภาพการศึกษาไทยที่เราต้องการเกิดได้ ภายใต้ความเป็นไท ร่วมกันชื่นชม เชิดชู ความดี มีคุณค่า ในความเป็นไทย ร่วมลงมือทำและรอคอยอย่างมีความสุข เริมต้นที่ตัวเราเอง " ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนด้อย" บุคคลมีกรรมเป็นของตน บุคคลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ไม่มีใครหนีพ้นกรรมได้ต่อเมื่อรู้ทันกรรม จึงแก้กรรมได้ ....สาธุ

ขอบพระคุณท่านผู้บันทึกต้นทางค่ะ

ยาดมเอง (ดมเพื่อ..เจริญปิติ สติ ปัญญา)