นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 3 ตอนจบ

Ico48

บทความทั้ง 3 ตอน มาจาก ชุดธรรมะกับธุรกิจ 2543 จากหนังสือ ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข (ห้อง สมุด มจร วัดคอหงษ์ หาดใหญ่ )

นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้คำนิยมไว้ว่า พระธรรมปิฏก (ป.อ ปยุตโต) ท่านสามารถนำเนื้อหาธรรมะของพระพุทธศาสนา มากล่าวถึงประเด็นต่างๆ ทำให้เห็นสัจจะความจริงของชีวิต ไม่ยึดติด ไม่หลงระเริงในสิ่ง สมมติ และวัตถุนิยม รวมทั้งลัทธิบริโภคนิยม ให้เรียนรู้อย่างปราศจาค อัตตาและ มิจฉาทิฐิ