นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

Ico48

พนักงาน เงินราย ในคณะหน่วยงาน คงจะต้องดำเนินการ ในลำดับ ต่อไป ครับ ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้ เตรียมการแล้วครับ

ในส่วนการปรับเงินตามคุณ วุฒิ เมื่อปรับเงิน ตามฐาน เงิน เดือน ตั้งแต่มกราคม ๕๕ แล้ว ก็จะเปลี่ยนแปลง วงเงิน แต่ ละท่า นในการเพิ่มค่าจ้าง เมษยน ๕๕ ตุลาคม ๕๕ ปรับฐานเงินเดือน มกราคม๕๖ แล้วปรับเพิ่มค่าจ้าง เมษายน ๕๖ ตุลาคม ๕๖