นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้

Ico48

สะท้อนคิด "พลังเครือข่าย พลังความร่วมมือ" ที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล ร่วมสร้างบัณฑิต ด้วยกัน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม "ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์"

เก็บไว้เตือนตน

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง