นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_leng {"asset_file_size":5474,"updated_at":"2018/01/19 11:29:26 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/19 11:29:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e0a\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/01/19 11:29:21 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62028,"asset_file_name":"Leng.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/19 11:29:21 +0700"}
 • Tiny_aim8jan18 {"asset_file_size":675222,"updated_at":"2018/01/17 15:54:35 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/17 15:54:35 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/01/17 15:54:00 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62027,"asset_file_name":"Aim8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/17 15:54:00 +0700"}
 • Tiny_money8jan18 {"asset_file_size":496201,"updated_at":"2018/01/14 20:13:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 20:13:38 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"money","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 20:13:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62026,"asset_file_name":"Money8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 20:13:32 +0700"}
 • Tiny_march-draw-cartoon2 {"asset_file_size":768342,"updated_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"March picture6","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62025,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon2.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700"}
 • Tiny_march-draw-cartoon1 {"asset_file_size":490923,"updated_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"March picture5","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62024,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon1.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700"}
 • Tiny_march-draw-cartoon-ok {"asset_file_size":732790,"updated_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"March picture4","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62023,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon-ok.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700"}
 • Tiny_mon1 {"asset_file_size":678386,"updated_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"mon1","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62022,"asset_file_name":"Mon1.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700"}
 • Tiny_facing8jan18 {"asset_file_size":568369,"updated_at":"2018/01/13 23:19:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/13 23:19:15 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Facing","visibility":2,"created_at":"2018/01/13 23:19:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62021,"asset_file_name":"Facing8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/13 23:19:09 +0700"}
 • Tiny_mix-max-2 {"asset_file_size":602210,"updated_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"MIX-MAX2","visibility":2,"created_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62020,"asset_file_name":"MIX-MAX-2.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700"}
 • Tiny_failure8jan18 {"asset_file_size":726239,"updated_at":"2018/01/12 11:11:25 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/12 11:11:25 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","visibility":2,"created_at":"2018/01/12 11:11:12 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62019,"asset_file_name":"Failure8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/12 11:11:12 +0700"}
 • Tiny_future8jan18 {"asset_file_size":725164,"updated_at":"2018/01/11 09:44:21 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/11 09:44:21 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"future","visibility":2,"created_at":"2018/01/11 09:43:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62018,"asset_file_name":"Future8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/11 09:43:59 +0700"}
 • Tiny_things8jan18 {"asset_file_size":454741,"updated_at":"2018/01/10 20:14:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/10 20:14:13 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"thing","visibility":2,"created_at":"2018/01/10 20:14:01 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62017,"asset_file_name":"Things8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/10 20:14:01 +0700"}
 • Tiny_judging8jan18 {"asset_file_size":722895,"updated_at":"2018/01/09 16:04:30 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/09 16:04:30 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/09 16:04:22 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62016,"asset_file_name":"Judging8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/09 16:04:22 +0700"}
 • Tiny_suna_pharmacy9_3 {"asset_file_size":625273,"updated_at":"2018/01/09 14:20:30 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/09 14:20:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","visibility":2,"created_at":"2018/01/09 14:20:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62015,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/09 14:20:25 +0700"}
 • Tiny_suna_pharmacy9_2 {"asset_file_size":604020,"updated_at":"2018/01/09 14:20:23 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/09 14:20:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","visibility":2,"created_at":"2018/01/09 14:19:39 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62014,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/09 14:19:39 +0700"}
 • Tiny_suna_pharmacy9_1 {"asset_file_size":444365,"updated_at":"2018/01/09 14:19:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/09 14:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","visibility":2,"created_at":"2018/01/09 14:18:45 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62013,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/09 14:18:45 +0700"}
 • Tiny_look8jan18 {"asset_file_size":691422,"updated_at":"2018/01/08 18:58:51 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 18:58:51 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Look","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 18:58:46 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62012,"asset_file_name":"Look8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 18:58:46 +0700"}
 • Tiny_needle7 {"asset_file_size":58844,"updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62011,"asset_file_name":"needle7.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700"}
 • Tiny_needle6 {"asset_file_size":53002,"updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62010,"asset_file_name":"needle6.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700"}
 • Tiny_needle5 {"asset_file_size":55880,"updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62009,"asset_file_name":"needle5.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700"}
 • Tiny_needle4 {"asset_file_size":45072,"updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62008,"asset_file_name":"needle4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700"}
 • Tiny_needle3 {"asset_file_size":47892,"updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62007,"asset_file_name":"needle3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700"}
 • Tiny_needle2 {"asset_file_size":44189,"updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62006,"asset_file_name":"needle2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700"}
 • Tiny_needle8 {"asset_file_size":56124,"updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":" lc triple quad","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62005,"asset_file_name":"needle8.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700"}
 • Tiny_source {"asset_file_size":35890,"updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62004,"asset_file_name":"source.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700"}
 • Tiny_wi {"asset_file_size":49220,"updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62003,"asset_file_name":"WI.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700"}
 • Tiny_needle1 {"asset_file_size":41653,"updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"nabulizer","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62002,"asset_file_name":"needle1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700"}
 • Tiny_happy18jan18 {"asset_file_size":365019,"updated_at":"2018/01/19 11:53:43 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/19 11:53:43 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","visibility":5,"created_at":"2018/01/07 23:29:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62001,"asset_file_name":"Happy18Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/07 23:29:08 +0700"}
 • Tiny_mix-draw-ok {"asset_file_size":292217,"updated_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"MIX-DRAW","visibility":2,"created_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62000,"asset_file_name":"MIX-DRAW-OK.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700"}
 • Tiny_children2561 {"asset_file_size":42872,"updated_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Children day2561","visibility":2,"created_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61999,"asset_file_name":"children2561.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700"}
 • Tiny_changes29dec17 {"asset_file_size":725156,"updated_at":"2018/01/06 12:35:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/06 12:35:54 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/01/06 12:35:51 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61998,"asset_file_name":"Changes29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/06 12:35:51 +0700"}
 • Tiny_love29dec17 {"asset_file_size":717324,"updated_at":"2018/01/05 15:06:33 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/05 15:06:33 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","visibility":2,"created_at":"2018/01/05 15:06:01 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61997,"asset_file_name":"Love29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/05 15:06:01 +0700"}
 • Tiny_happy29dec17 {"asset_file_size":639778,"updated_at":"2018/01/04 10:58:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/04 10:58:54 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","visibility":2,"created_at":"2018/01/04 10:58:35 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61996,"asset_file_name":"Happy29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/04 10:58:35 +0700"}
 • Tiny_fear29dec17 {"asset_file_size":494935,"updated_at":"2018/01/03 16:37:00 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 16:37:00 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Fear","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 16:36:44 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61995,"asset_file_name":"Fear29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 16:36:44 +0700"}
 • Tiny_kongjudec_2017_5 {"asset_file_size":543655,"updated_at":"2018/01/03 14:11:19 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 14:11:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 14:11:15 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61994,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_5.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:11:15 +0700"}
 • Tiny_kongjudec_2017_4 {"asset_file_size":543655,"updated_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61993,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700"}
 • Tiny_kongjudec_2017_2 {"asset_file_size":396272,"updated_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61992,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700"}
 • Tiny_kongjudec_2017_1 {"asset_file_size":523371,"updated_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61991,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700"}
 • Tiny_soddata_60_1 {"asset_file_size":496353,"updated_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61990,"asset_file_name":"soddata_60_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700"}
 • Tiny_soddata_60_2 {"asset_file_size":544252,"updated_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30 Soddata Charity Fund \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61989,"asset_file_name":"soddata_60_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700"}
 • Tiny_reading29dec17 {"asset_file_size":672210,"updated_at":"2018/01/01 16:25:31 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/01 16:25:31 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/01 16:25:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61988,"asset_file_name":"Reading29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/01 16:25:25 +0700"}
 • Tiny_things29dec17 {"asset_file_size":528430,"updated_at":"2017/12/31 17:28:33 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/31 17:28:33 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"thing","visibility":2,"created_at":"2017/12/31 17:28:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61987,"asset_file_name":"Things29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/31 17:28:25 +0700"}
 • Tiny_sharing29dec17 {"asset_file_size":541981,"updated_at":"2017/12/31 01:13:55 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/31 01:13:55 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"sharing","visibility":2,"created_at":"2017/12/31 01:13:28 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61986,"asset_file_name":"Sharing29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/31 01:13:28 +0700"}
 • Tiny_moments29dec17 {"asset_file_size":772053,"updated_at":"2017/12/31 00:51:02 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/31 00:51:02 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"moment","visibility":2,"created_at":"2017/12/31 00:50:54 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61985,"asset_file_name":"Moments29Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/31 00:50:54 +0700"}
 • Tiny_appreciate14dec17 {"asset_file_size":651080,"updated_at":"2017/12/29 15:26:50 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/29 15:26:50 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"appreciate","visibility":2,"created_at":"2017/12/29 15:26:39 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61984,"asset_file_name":"Appreciate14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/29 15:26:39 +0700"}
 • Tiny_past14dec17 {"asset_file_size":601251,"updated_at":"2017/12/28 14:39:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/28 14:39:54 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"past","visibility":2,"created_at":"2017/12/28 14:39:46 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61983,"asset_file_name":"Past14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/28 14:39:46 +0700"}
 • Tiny_yesterday14dec17 {"asset_file_size":612430,"updated_at":"2017/12/27 14:28:26 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/27 14:28:26 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"yesterday","visibility":2,"created_at":"2017/12/27 14:28:23 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61982,"asset_file_name":"Yesterday14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/27 14:28:23 +0700"}
 • Tiny_respect14dec17 {"asset_file_size":748455,"updated_at":"2017/12/26 19:33:30 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/26 19:33:30 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"respect","visibility":2,"created_at":"2017/12/26 19:33:26 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61981,"asset_file_name":"Respect14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/26 19:33:26 +0700"}
 • Tiny_mistake14dec17 {"asset_file_size":649395,"updated_at":"2017/12/24 13:06:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/24 13:06:13 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"mistake","visibility":2,"created_at":"2017/12/24 13:06:07 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61980,"asset_file_name":"Mistake14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/24 13:06:07 +0700"}
 • Tiny_theone14dec17 {"asset_file_size":513715,"updated_at":"2017/12/23 14:58:20 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/23 14:58:20 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"the one","visibility":2,"created_at":"2017/12/23 14:58:14 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61979,"asset_file_name":"TheOne14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/23 14:58:14 +0700"}
 • Tiny_education_5_2017 {"asset_file_size":438864,"updated_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"The 6th PSU Education Conference","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61978,"asset_file_name":"education_5_2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700"}
 • Tiny_education_4_2017 {"asset_file_size":525544,"updated_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"The 6th PSU Education Conference","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61977,"asset_file_name":"education_4_2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700"}
 • Tiny_education_3_2017 {"asset_file_size":463791,"updated_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"The 6th PSU Education Conference","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61976,"asset_file_name":"education_3_2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700"}
 • Tiny_education_2_2017 {"asset_file_size":463092,"updated_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"The 6th PSU Education Conference","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61975,"asset_file_name":"education_2_2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700"}
 • Tiny_education_1_2017 {"asset_file_size":358315,"updated_at":"2017/12/22 16:01:00 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/22 16:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 The 6th PSU Education Conference ","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 16:00:57 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61974,"asset_file_name":"education_1_2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:00:57 +0700"}
 • Tiny_image14dec17 {"asset_file_size":467762,"updated_at":"2017/12/22 15:35:41 +0700","last_commented_at":"2017/12/22 15:35:41 +0700","modified_at":"2017/12/22 11:22:24 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":1,"description":"image","visibility":2,"created_at":"2017/12/22 11:22:19 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61973,"asset_file_name":"Image14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/22 11:22:19 +0700"}
 • Tiny_happy14dec17 {"asset_file_size":675585,"updated_at":"2017/12/21 22:03:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/21 22:03:10 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","visibility":2,"created_at":"2017/12/21 22:03:05 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61972,"asset_file_name":"Happy14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/21 22:03:05 +0700"}
 • Tiny_cfd_111 {"asset_file_size":82224,"updated_at":"2017/12/21 10:35:53 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/21 10:35:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"KPI31","visibility":2,"created_at":"2017/12/21 10:35:40 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61971,"asset_file_name":"CFD_111.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/21 10:35:40 +0700"}
 • Tiny_cfd_114 {"asset_file_size":120109,"updated_at":"2017/12/21 10:35:04 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/21 10:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"KPI31","visibility":2,"created_at":"2017/12/21 10:34:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61970,"asset_file_name":"CFD_114.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/21 10:34:59 +0700"}
 • Tiny_cfd_113 {"asset_file_size":252673,"updated_at":"2017/12/21 10:34:14 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/21 10:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"KPI31","visibility":2,"created_at":"2017/12/21 10:34:07 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61969,"asset_file_name":"CFD_113.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/21 10:34:07 +0700"}
 • Tiny_yourself14dec17 {"asset_file_size":832638,"updated_at":"2017/12/20 13:51:05 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/20 13:51:05 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"yourself","visibility":2,"created_at":"2017/12/20 13:51:00 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61968,"asset_file_name":"Yourself14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/20 13:51:00 +0700"}
 • Tiny_alike14dec17 {"asset_file_size":590447,"updated_at":"2017/12/19 13:34:16 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/19 13:34:16 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"alike","visibility":2,"created_at":"2017/12/19 13:34:10 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61967,"asset_file_name":"Alike14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/19 13:34:10 +0700"}
 • Tiny_binsu {"asset_file_size":398338,"updated_at":"2017/12/19 12:02:49 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/19 12:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e0b\u0e39","visibility":2,"created_at":"2017/12/19 12:02:45 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61966,"asset_file_name":"binsu.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/19 12:02:45 +0700"}
 • Tiny_recruitpsupresident2018 {"asset_file_size":631380,"updated_at":"2017/12/19 11:06:51 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/19 11:06:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","visibility":2,"created_at":"2017/12/19 11:06:48 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61965,"asset_file_name":"RecruitPSUPresident2018....jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/19 11:06:48 +0700"}
 • Tiny_flooding3trang14dec2017 {"asset_file_size":574479,"updated_at":"2017/12/18 17:28:37 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/18 17:28:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2017/12/18 17:28:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61964,"asset_file_name":"flooding3trang14dec2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:28:32 +0700"}
 • Tiny_flooding3pattani14dec2017 {"asset_file_size":566219,"updated_at":"2017/12/18 17:28:05 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/18 17:28:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2017/12/18 17:27:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61963,"asset_file_name":"flooding3pattani14dec2017.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:27:59 +0700"}
 • Tiny_flood_december2017-17_5 {"asset_file_size":473228,"updated_at":"2017/12/18 17:27:39 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/18 17:27:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e212560","visibility":2,"created_at":"2017/12/18 17:27:33 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61962,"asset_file_name":"flood_december2017-17_5.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:27:33 +0700"}
 • Tiny_flood_december2017_14-2 {"asset_file_size":520603,"updated_at":"2017/12/18 17:27:02 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/18 17:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2017/12/18 17:26:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61961,"asset_file_name":"flood_december2017_14-2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:26:59 +0700"}
 • Tiny_flood_december2017_14-1 {"asset_file_size":523453,"updated_at":"2017/12/18 17:26:26 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/18 17:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e212560","visibility":2,"created_at":"2017/12/18 17:26:23 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61960,"asset_file_name":"flood_december2017_14-1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:26:23 +0700"}
 • Tiny_love14dec17 {"asset_file_size":646367,"updated_at":"2017/12/17 18:07:24 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 18:07:24 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 18:07:17 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61959,"asset_file_name":"Love14Dec17.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 18:07:17 +0700"}
 • Tiny_171260dark5 {"asset_file_size":141633,"updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61958,"asset_file_name":"171260dark5.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700"}
 • Tiny_171260dark4 {"asset_file_size":317726,"updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61957,"asset_file_name":"171260dark4.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700"}
 • Tiny_171260dark3 {"asset_file_size":296923,"updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61956,"asset_file_name":"171260dark3.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700"}
 • Tiny_171260dark2 {"asset_file_size":207854,"updated_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61955,"asset_file_name":"171260dark2.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700"}
 • Tiny_171260dark1 {"asset_file_size":222365,"updated_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61954,"asset_file_name":"171260dark1.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700"}
 • Tiny_171260pharo6 {"asset_file_size":165428,"updated_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61953,"asset_file_name":"171260pharo6.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700"}
 • Tiny_171260pharo5 {"asset_file_size":173211,"updated_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:20:40 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61952,"asset_file_name":"171260pharo5.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:39 +0700"}
 • Tiny_171260pharo4 {"asset_file_size":160434,"updated_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61951,"asset_file_name":"171260pharo4.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700"}
 • Tiny_171260pharo3 {"asset_file_size":161250,"updated_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61950,"asset_file_name":"171260pharo3.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700"}
 • Tiny_171260pharo2 {"asset_file_size":166582,"updated_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61949,"asset_file_name":"171260pharo2.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700"}
 • Tiny_171260pharo1 {"asset_file_size":184826,"updated_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61948,"asset_file_name":"171260pharo1.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700"}
ขนาดย่อ: