นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ตามหนังสือ ที่ มอ ๐๐๑.๓/ว๖๔๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๕ วิทยาเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๕ สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ ขอเชิญ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขตนั้น

บัดนี้สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังไฟล์วาระและเอกสารการประชุม

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.67.179
Message:  
Load Editor
   
Cancel or