นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Tiny_jelfor2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","id":63490,"asset_file_size":63648}
 • Tiny_infrared_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"infared4","created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","id":63489,"asset_file_size":257632}
 • Tiny_infrared2020_3jpg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","id":63488,"asset_file_size":91076}
 • Tiny_infrared2020_2jpg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","id":63487,"asset_file_size":145495}
 • Tiny_infrared2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","id":63486,"asset_file_size":99374}
 • Tiny_headphones13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0713","created_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:13 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","id":63485,"asset_file_size":70495}
 • Tiny_headphones12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0712","created_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:31 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","id":63484,"asset_file_size":81613}
 • Tiny_headphones11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0711","created_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:45 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","id":63483,"asset_file_size":105222}
 • Tiny_headphones10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0710","created_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:59 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","id":63482,"asset_file_size":125584}
 • Tiny_headphones9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e079","created_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:02:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:02:12 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","id":63481,"asset_file_size":26429}
 • Tiny_headphones8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e078","created_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:05 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","id":63480,"asset_file_size":42532}
 • Tiny_headphones7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e077","created_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:16 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","id":63479,"asset_file_size":49921}
 • Tiny_headphones6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e076","created_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:37 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","id":63478,"asset_file_size":39124}
 • Tiny_headphones5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e075","created_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:04:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:04:30 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","id":63477,"asset_file_size":54340}
 • Tiny_headphones4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e074","created_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:04:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:04:45 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:11:29 +0700","id":63476,"asset_file_size":52957}
 • Tiny_headphones3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e073","created_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:04:58 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:10:48 +0700","id":63475,"asset_file_size":40655}
 • Tiny_headphones2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e072","created_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:05:16 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:09:08 +0700","id":63474,"asset_file_size":24290}
 • Tiny_headphones1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e07","created_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:05:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:05:33 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:08:12 +0700","id":63473,"asset_file_size":17378}
 • Tiny_psu_help_st2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","id":63472,"asset_file_size":114277}
 • Tiny_teamphuket3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","id":63471,"asset_file_size":267995}
 • Tiny_teamphuket2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","id":63470,"asset_file_size":44995}
 • Tiny_teamtophuket2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","id":63469,"asset_file_size":249983}
 • Tiny_teamtophuket1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","id":63468,"asset_file_size":235887}
 • Tiny_teamtophuket {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","id":63467,"asset_file_size":107327}
 • Tiny_checkvirus_covid2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","id":63466,"asset_file_size":182096}
 • Tiny_checkvirus_covid2020-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","id":63465,"asset_file_size":114114}
 • Tiny_checkvirus_covid2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","id":63464,"asset_file_size":46873}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","id":63463,"asset_file_size":137130}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","id":63462,"asset_file_size":164765}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","id":63461,"asset_file_size":130535}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","id":63460,"asset_file_size":150976}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","id":63459,"asset_file_size":118859}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","id":63458,"asset_file_size":192904}
 • Tiny_psuhospital_covid2020 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","id":63457,"asset_file_size":238225}
 • Tiny_off_prof {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"off_prof.png","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","id":63456,"asset_file_size":39203}
 • Tiny_emp_prof {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"emp_prof.png","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","id":63455,"asset_file_size":19800}
 • Tiny_emp_staff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"emp_staff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","id":63454,"asset_file_size":211338}
 • Tiny_off_staff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"off_staff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","id":63453,"asset_file_size":145816}
 • Tiny_pawthai_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","id":63452,"asset_file_size":252688}
 • Tiny_pawthai2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","id":63451,"asset_file_size":198977}
 • Tiny_pawthai2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","id":63450,"asset_file_size":209394}
 • Tiny_powthai2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powthai2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","id":63449,"asset_file_size":182865}
 • Tiny_workathome2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","id":63448,"asset_file_size":58702}
 • Tiny_workathome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","id":63447,"asset_file_size":54863}
 • Tiny_workathome {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","id":63446,"asset_file_size":55758}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","id":63445,"asset_file_size":165915}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","id":63444,"asset_file_size":169268}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","id":63443,"asset_file_size":144031}
 • Tiny_bangbaimai_2020_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","id":63442,"asset_file_size":223478}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","id":63441,"asset_file_size":161489}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","id":63440,"asset_file_size":167007}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","id":63439,"asset_file_size":300133}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","id":63438,"asset_file_size":216433}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","id":63437,"asset_file_size":180090}
 • Tiny_surat_herbal2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","id":63436,"asset_file_size":144680}
 • Tiny_surat_herbal2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","id":63435,"asset_file_size":130932}
 • Tiny_psumooc2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","id":63434,"asset_file_size":199561}
 • Tiny_psumooc2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","id":63433,"asset_file_size":66765}
 • Tiny_a-puttisak {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","id":63432,"asset_file_size":17601}
 • Tiny_psu_covid19_2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","id":63431,"asset_file_size":161945}
 • Tiny_psu_covid19_2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","id":63430,"asset_file_size":55529}
 • Tiny_sungame2020_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","id":63429,"asset_file_size":146886}
 • Tiny_sungame2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","id":63428,"asset_file_size":253783}
 • Tiny_sungame2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","id":63427,"asset_file_size":195414}
 • Tiny_panjaksungame2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","id":63426,"asset_file_size":162210}
 • Tiny_hoggisungame2020_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","id":63425,"asset_file_size":182501}
 • Tiny_bridsungame2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","id":63424,"asset_file_size":187296}
 • Tiny_bridsungame2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","id":63423,"asset_file_size":225131}
 • Tiny_1581494365873 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494365873.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","id":63422,"asset_file_size":198216}
 • Tiny_1581494380654 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494380654.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","id":63421,"asset_file_size":180161}
 • Tiny_cover-jhsmr-36_no_21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","id":63420,"asset_file_size":129931}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","id":63419,"asset_file_size":68658}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","id":63418,"asset_file_size":173501}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","id":63417,"asset_file_size":164459}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","id":63416,"asset_file_size":225132}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","id":63415,"asset_file_size":286651}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","id":63414,"asset_file_size":165896}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","id":63413,"asset_file_size":221462}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","id":63412,"asset_file_size":206746}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","id":63411,"asset_file_size":83969}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","id":63410,"asset_file_size":224617}
Thumbnail Size: