นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Tiny_phamacy_iso2019_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","id":63247,"asset_file_size":157344}
 • Tiny_phamacy_iso2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","id":63246,"asset_file_size":54013}
 • Tiny_phamacy_iso2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","id":63245,"asset_file_size":47232}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","id":63244,"asset_file_size":146148}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","id":63243,"asset_file_size":127051}
 • Tiny_ocean_warming7 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ocean_warming7.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","id":63242,"asset_file_size":493252}
 • Tiny_ocean_warming5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ocean_warming5.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","id":63241,"asset_file_size":246966}
 • Tiny_ocean_warming4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","id":63240,"asset_file_size":152214}
 • Tiny_ocean_warming3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","id":63239,"asset_file_size":166401}
 • Tiny_ocean_warming2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","id":63238,"asset_file_size":161969}
 • Tiny_ocean_warming1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","id":63237,"asset_file_size":157588}
 • Tiny_8-undeliverable {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"8-Undeliverable.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"8-Undeliverable","created_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","id":63236,"asset_file_size":128162}
 • Tiny_6-clickundo {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6-ClickUndo.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"6-ClickUndo","created_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","id":63235,"asset_file_size":134809}
 • Tiny_5-testundosend {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"5-TestUndoSend.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"5-TestUndoSend","created_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","id":63234,"asset_file_size":62831}
 • Tiny_4-settingtimeundosend {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"4-SettingTimeUndoSend.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"4-SettingUndoSend","created_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","id":63233,"asset_file_size":90097}
 • Tiny_3-setting {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"3-Setting.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"3-Setting","created_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","id":63232,"asset_file_size":203452}
 • Tiny_2-testsend {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2-TestSend.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"2-TestSend","created_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","id":63231,"asset_file_size":112350}
 • Tiny_1-login {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1-Login.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"1-Login","created_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","id":63230,"asset_file_size":114639}
 • Tiny_bestprep9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"BestPrep","created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","id":63229,"asset_file_size":188613}
 • Tiny_children9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Children","created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","id":63228,"asset_file_size":115556}
 • Tiny_today9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Today","created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","id":63227,"asset_file_size":74185}
 • Tiny_blessed9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Blessed","created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","id":63226,"asset_file_size":152520}
 • Tiny_know9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Know","created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","id":63225,"asset_file_size":260810}
 • Tiny_count9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Count","created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","id":63224,"asset_file_size":155625}
 • Tiny_matter9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Matter","created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","id":63223,"asset_file_size":246311}
 • Tiny_pain9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Pain","created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","id":63222,"asset_file_size":104537}
 • Tiny_amazed9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Amazed","created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","id":63221,"asset_file_size":125299}
 • Tiny_things9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Things","created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","id":63220,"asset_file_size":171494}
 • Tiny_anger9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Anger","created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","id":63219,"asset_file_size":253267}
 • Tiny_suffer9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Suffer","created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","id":63218,"asset_file_size":147468}
 • Tiny_love9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Love","created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","id":63217,"asset_file_size":209208}
 • Tiny_happy9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Happy","created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","id":63216,"asset_file_size":133704}
 • Tiny_moment9oct19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Moment","created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","id":63215,"asset_file_size":70215}
 • Tiny_lasik_center4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","id":63214,"asset_file_size":139228}
 • Tiny_lasik_center3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","id":63213,"asset_file_size":49740}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","id":63212,"asset_file_size":109254}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","id":63211,"asset_file_size":122607}
 • Tiny_ocean_warming62 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"ocean warming","created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","id":63210,"asset_file_size":90635}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","id":63209,"asset_file_size":151919}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","id":63208,"asset_file_size":127188}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","id":63207,"asset_file_size":139040}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","id":63206,"asset_file_size":139243}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","id":63205,"asset_file_size":142461}
 • Tiny_absentwait {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","id":63204,"asset_file_size":102124}
 • Tiny_nit06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit06.jpg","created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","id":63203,"asset_file_size":26285}
 • Tiny_nit05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit05.jpg","created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","id":63202,"asset_file_size":19853}
 • Tiny_nit04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit04.jpg","created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","id":63201,"asset_file_size":26170}
 • Tiny_nit00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit00.jpg","created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","id":63200,"asset_file_size":28076}
 • Tiny_nit03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit03.jpg","created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","id":63199,"asset_file_size":32420}
 • Tiny_nit02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit02.jpg","created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","id":63198,"asset_file_size":25686}
 • Tiny_nit01ed {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nit01ed.jpg","created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","id":63197,"asset_file_size":58929}
 • Tiny_permitform {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PermitForm.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","id":63196,"asset_file_size":49146}
 • Tiny_waitform {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WaitForm.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","id":63195,"asset_file_size":93915}
 • Tiny_absentlist {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AbsentList.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1375,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","id":63194,"asset_file_size":116072}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","id":63193,"asset_file_size":126890}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","id":63192,"asset_file_size":119758}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","id":63191,"asset_file_size":79578}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","id":63190,"asset_file_size":93203}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","id":63189,"asset_file_size":127213}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","id":63188,"asset_file_size":126890}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","id":63187,"asset_file_size":109558}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","id":63186,"asset_file_size":115739}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","id":63185,"asset_file_size":180837}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","id":63184,"asset_file_size":180837}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","id":63183,"asset_file_size":157151}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","id":63182,"asset_file_size":153730}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","id":63181,"asset_file_size":171874}
 • Tiny_benefit_mankind2019_9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","id":63180,"asset_file_size":112935}
 • Tiny_benefit_mankind2019_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","id":63179,"asset_file_size":113899}
 • Tiny_benefit_mankind2019_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","id":63178,"asset_file_size":118643}
 • Tiny_benefit_mankind2019_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","id":63177,"asset_file_size":157091}
 • Tiny_benefit_mankind2019_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","id":63176,"asset_file_size":177336}
 • Tiny_benefit_mankind2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","id":63175,"asset_file_size":96038}
 • Tiny_benefit_mankind2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","id":63174,"asset_file_size":138595}
 • Tiny_benefit_mankind2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","id":63173,"asset_file_size":142454}
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","id":63172,"asset_file_size":123689}
 • Tiny_pdf010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PDF010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"PDF010","created_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:06:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:00 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","id":63171,"asset_file_size":203058}
 • Tiny_pdf009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PDF009.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"PDF009","created_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:06:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:08 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","id":63170,"asset_file_size":256958}
 • Tiny_pdf008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PDF008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"PDF008","created_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:06:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:18 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","id":63169,"asset_file_size":250005}
 • Tiny_pdf007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PDF007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"PDF007","created_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:06:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:29 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","id":63168,"asset_file_size":29505}
 • Tiny_pdf006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PDF006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"PDF006","created_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","id":63167,"asset_file_size":27439}
Thumbnail Size: