นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127051,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","asset_file_name":"ocean_warming7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63242,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":493252,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","asset_file_name":"ocean_warming5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63241,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246966,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63240,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152214,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166401,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63238,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161969,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63237,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157588,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_8-undeliverable {"member_only_commentable":false,"description":"8-Undeliverable","asset_updated_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","asset_file_name":"8-Undeliverable.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63236,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128162,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_6-clickundo {"member_only_commentable":false,"description":"6-ClickUndo","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","asset_file_name":"6-ClickUndo.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63235,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134809,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5-testundosend {"member_only_commentable":false,"description":"5-TestUndoSend","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","asset_file_name":"5-TestUndoSend.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63234,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62831,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_4-settingtimeundosend {"member_only_commentable":false,"description":"4-SettingUndoSend","asset_updated_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","asset_file_name":"4-SettingTimeUndoSend.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63233,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90097,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_3-setting {"member_only_commentable":false,"description":"3-Setting","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","asset_file_name":"3-Setting.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203452,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_2-testsend {"member_only_commentable":false,"description":"2-TestSend","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","asset_file_name":"2-TestSend.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63231,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112350,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_1-login {"member_only_commentable":false,"description":"1-Login","asset_updated_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","asset_file_name":"1-Login.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114639,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","modified_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bestprep9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"BestPrep","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188613,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_children9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Children","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115556,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_today9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Today","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74185,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_blessed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152520,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_know9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Know","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260810,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_count9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Count","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155625,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_matter9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Matter","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246311,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pain9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Pain","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104537,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_amazed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Amazed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125299,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_things9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Things","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171494,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_anger9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Anger","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253267,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_suffer9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Suffer","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147468,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_love9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209208,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_happy9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happy","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133704,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_moment9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70215,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_lasik_center4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_file_name":"lasik_center4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139228,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_lasik_center3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_file_name":"lasik_center3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49740,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109254,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122607,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ocean_warming62 {"member_only_commentable":false,"description":"ocean warming","asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90635,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151919,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63208,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127188,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63207,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139040,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63206,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139243,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142461,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_absentwait {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63204,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":102124,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nit06 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit06.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_file_name":"Nit06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26285,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit05 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit05.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_file_name":"Nit05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19853,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit04 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit04.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_file_name":"Nit04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26170,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit00 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit00.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_file_name":"Nit00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28076,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit03 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit03.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_file_name":"Nit03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32420,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit02 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit02.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_file_name":"Nit02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25686,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nit01ed {"member_only_commentable":false,"description":"Nit01ed.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63197,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58929,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_permitform {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","asset_file_name":"PermitForm.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63196,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":49146,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_waitform {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","asset_file_name":"WaitForm.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63195,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":93915,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_absentlist {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","asset_file_name":"AbsentList.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63194,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":116072,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63193,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63191,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93203,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63189,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127213,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109558,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115739,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180837,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180837,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157151,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153730,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171874,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112935,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113899,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118643,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157091,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177336,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96038,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138595,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142454,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123689,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf010 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF010","asset_updated_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","asset_file_name":"PDF010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203058,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf009 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF009","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","asset_file_name":"PDF009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256958,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf008 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF008","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","asset_file_name":"PDF008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250005,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf007 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF007","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","asset_file_name":"PDF007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29505,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf006 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF006","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","asset_file_name":"PDF006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63167,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27439,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf005 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF005","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","asset_file_name":"PDF005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33597,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf004 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF004","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","asset_file_name":"PDF004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183204,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf003 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF003","asset_updated_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","asset_file_name":"PDF003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117499,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pdf002 {"member_only_commentable":false,"description":"PDF002","asset_updated_at":"2019/09/20 14:07:41 +0700","asset_file_name":"PDF002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63163,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76809,"media_folder_id":956,"created_at":"2019/09/20 14:07:42 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: