นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_5dec-04 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46938,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-03 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-03.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37251,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-02 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31406,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-01 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40058,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:38:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang35t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e31\u0e28\u0e14\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang35t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78615,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:33:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang34t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang34t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86251,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:30:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang33t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang33t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65294,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:27:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang32t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang32t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86324,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:24:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang31t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e02\u0e32\u0e27 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e32\u0e27\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang31t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80681,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:20:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang30t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang30t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71895,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:18:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang29t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang29t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187378,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:15:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang28t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e23\u0e32\u0e21 \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang28t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342862,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:11:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang27t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang27t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114834,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:08:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang25t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang25t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156990,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:05:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang24t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e23\u0e1e.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang24t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118073,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:02:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang23t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang23t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88746,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:00:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang22t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang22t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1251,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34431,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 18:57:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b9 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM \u0e41\u0e1a\u0e04\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"b9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1250,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73467,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:47:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1800-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e04\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"1800-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30401,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:46:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ผัก {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23012,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:41:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ถอด_purge_valve {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14 valve","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e16\u0e2d\u0e14_purge_valve.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1245,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7795,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:54:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_3568 {"member_only_commentable":false,"description":"frit \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"100_3568.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1244,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81114,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:47:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_3572 {"member_only_commentable":false,"description":"purge valve","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"100_3572.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364544,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:46:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pressure {"member_only_commentable":false,"description":"pressure \u0e2a\u0e39\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"pressure.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1242,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5303,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:46:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_world_population {"member_only_commentable":false,"description":"World population","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"World_population.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1241,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45870,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/05 13:30:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_world_historical_predicted_population {"member_only_commentable":false,"description":"World historical and predicted populations","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"World_historical_predicted_population.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1240,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65894,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/05 13:29:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0742 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e2d\u0e212","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"DSCF0742.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":455005,"media_folder_id":232,"created_at":"2007/12/04 18:56:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscf0732 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"DSCF0732.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1238,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":445904,"media_folder_id":232,"created_at":"2007/12/04 18:55:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_rip_current1-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ERip current\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"rip_current1-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1237,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33537,"media_folder_id":232,"created_at":"2007/12/04 18:23:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e2d\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e15\u0e35\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e2d\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e15\u0e35\u0e19.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":1236,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":498054,"media_folder_id":232,"created_at":"2007/12/04 18:03:47 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"king2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"king2.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":1235,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260874,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/12/04 17:39:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_15t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"15t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1234,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46941,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 17:22:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_13t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e21\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"13t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1233,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50327,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 17:20:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_00782_islandboat {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"00782_islandboat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23395,"media_folder_id":397,"created_at":"2007/12/04 16:53:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_00782_islandboat_1280x800 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"00782_islandboat_1280x800.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1231,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145985,"media_folder_id":397,"created_at":"2007/12/04 16:30:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spin {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Espin\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"spin.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16174,"media_folder_id":234,"created_at":"2007/12/04 16:04:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sbbic8kjn_20070722022312_back10 {"member_only_commentable":false,"description":"bg8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"SbBiC8kjN_20070722022312_back10.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2449,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 15:55:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_twnz9tik2_20070722025944_bg59 {"member_only_commentable":false,"description":"bg1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"tWNz9tiK2_20070722025944_bg59.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":677,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 15:52:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture {"member_only_commentable":false,"description":"bg3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"Picture.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52878,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 15:49:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_21t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"21t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37850,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:36:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"20t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55082,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:29:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_19t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"19t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60204,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:21:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_18t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e07\u0e40\u0e15\u0e47\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"18t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59116,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:18:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_17t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"17t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47020,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:16:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_16t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"16t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61369,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:15:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_d8f7jupci_20070722015152_15648_97237 {"member_only_commentable":false,"description":"bg4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"d8F7jUpCi_20070722015152_15648_97237.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":949,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 15:14:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_14t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"14t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55905,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 15:08:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_vmhnchwba_20070722025547_bg010 {"member_only_commentable":false,"description":"bg7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"VMhNChWba_20070722025547_bg010.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1487,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 14:48:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hdagdzsu3_20070722025659_bg55 {"member_only_commentable":false,"description":"bg9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"HdaGDzSU3_20070722025659_bg55.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":410,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 14:42:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_12t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2f\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e20\u0e15\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"12t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1209,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":46539,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 14:37:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_11t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"11t.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1208,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":38230,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/04 14:25:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_xkrjqqatz_20070722024416_back37 {"member_only_commentable":false,"description":"back8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"xkrJQQATz_20070722024416_back37.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2044,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 13:58:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_mywo0bqkj_20070722014006_15489_96835 {"member_only_commentable":false,"description":"back4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"MyWO0bqKJ_20070722014006_15489_96835.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2330,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 13:44:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_u7jiqwpiv_20070722021815_28713_215741 {"member_only_commentable":false,"description":"back","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"u7jiQwPIV_20070722021815_28713_215741.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25612,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 13:37:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_58c0ovbsh_20070722024204_back31 {"member_only_commentable":false,"description":"background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"58c0OVBSh_20070722024204_back31.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1942,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 13:34:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_mandala {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebanner\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"mandala.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97201,"media_folder_id":311,"created_at":"2007/12/04 12:27:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_thumb_drive {"member_only_commentable":false,"description":"Thumb Drive","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"Thumb_drive.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10476,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/04 10:48:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nk_tm#2 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39537,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nk_tm#1 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37400,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nk_tm#0 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37965,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_3_38168_2424_12912_07123034[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"3_38168_2424_12912_07123034[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60607,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 20:47:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e&a[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"E\u0026A[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13707,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 20:36:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_10718_07102311071255[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 Latin American\u0026nbsp; \u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e01\u0e47\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e23\u0e35\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 08-9870-3175\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e08\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0026nbsp; \u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e30\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e21\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"10718_07102311071255[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12554,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 18:51:39 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_26671_73668 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"26671_73668.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17078,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/12/03 18:22:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_26661_64325 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"26661_64325.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20506,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/12/03 18:20:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1429_37484 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"1429_37484.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19745,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/12/03 18:17:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_584-emoticon-5792 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"584-emoticon-5792.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":921,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/12/03 17:38:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_15295_26666 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"15295_26666.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13440,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/12/03 17:29:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e43\u0e04\u0e23\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49 Excel \u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u003Cbr /\u003E\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_file_name":"formular.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":1171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139264,"media_folder_id":206,"created_at":"2007/12/03 16:44:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_level-nmr {"member_only_commentable":false,"description":"level-nmr","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"level-nmr.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5992,"media_folder_id":234,"created_at":"2007/12/03 15:39:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_crossle1[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#99cc00\"\u003E\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"crossle1[1].gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12707,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 14:35:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ถ้วยกาแฟ-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8653,"media_folder_id":230,"created_at":"2007/12/03 14:14:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_malkoha2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"Malkoha2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47164,"media_folder_id":301,"created_at":"2007/12/03 14:05:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_คนขี้ลืม {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1162,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12560,"media_folder_id":230,"created_at":"2007/12/03 13:38:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10106,"media_folder_id":230,"created_at":"2007/12/03 13:29:58 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0391 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0391.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1159,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":153472,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:16:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0390 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0390.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1158,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":157005,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:15:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0388 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 Rome","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0388.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1157,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":145696,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:14:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0408 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 Rome","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0408.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1156,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":217062,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:13:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_18838 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e-\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"18838.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18189,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/12/03 12:10:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0379 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ERome 11c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0379.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167295,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:07:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: