นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_script-load-balancing-pcc {"created_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","asset_file_size":114243,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/17 14:18:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63580,"asset_content_type":"image/png","description":"Script of Load Balancing - PCC","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","asset_file_name":"Script-Load-Balancing-PCC.png","updated_at":"2020/10/17 14:18:57 +0700","media_folder_id":665,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing3 {"created_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","asset_file_size":135043,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63579,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Load Balancing PCC","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing3.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","media_folder_id":665,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing2 {"created_at":"2020/10/16 23:08:39 +0700","asset_file_size":171419,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:08:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63578,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Load-Balancing2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:08:38 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing2.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:08:43 +0700","media_folder_id":665,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing1 {"created_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","asset_file_size":158838,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:04:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63577,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Load Balancing PCC","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing1.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:04:46 +0700","media_folder_id":665,"asset_processing":false}
 • Small_suttichai_resize {"created_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_file_size":78003,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:02:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","id":63576,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_file_name":"suttichai_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_suppawan_resize {"created_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_file_size":56819,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","id":63575,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_file_name":"suppawan_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_strong {"created_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_file_size":135959,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63574,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_file_name":"strong.jpg","updated_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_4jpg {"created_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_file_size":133812,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:00:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","id":63573,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_4jpg.jpg","updated_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_2jpg {"created_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_file_size":84718,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63572,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_2jpg.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_1 {"created_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_file_size":104681,"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63571,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_1.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_9_noautoattachfile {"created_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","asset_file_size":60256,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/10/28 16:59:05 +0700","id":63569,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"9_NoAutoAttachFile","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","asset_file_name":"9_NoAutoAttachFile.jpg","updated_at":"2020/10/28 16:59:05 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_8_setvalue {"created_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","asset_file_size":123887,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63568,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"8_SetValue","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","asset_file_name":"8_SetValue.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_7_editdwordbefore {"created_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","asset_file_size":126751,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63567,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"7_EditDwordBefore","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","asset_file_name":"7_EditDwordBefore.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_6_maxattachmentmenuitems {"created_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","asset_file_size":110837,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63566,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"6_MaxAttachmentMenuItems","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","asset_file_name":"6_MaxAttachmentMenuItems.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_5_createsetting {"created_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","asset_file_size":126631,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63565,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5_CreateSetting","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","asset_file_name":"5_CreateSetting.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_4_regdisplaymailsetting {"created_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","asset_file_size":114627,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63564,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"4_RegDisplayMailSetting","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","asset_file_name":"4_RegDisplayMailSetting.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_3_shortregistryeditor {"created_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","asset_file_size":47342,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63563,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"3_ShortRegistryEditor","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","asset_file_name":"3_ShortRegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_2_clickregistryeditor {"created_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","asset_file_size":56288,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63562,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"2_ClickRegistryEditor","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","asset_file_name":"2_ClickRegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_1_registryeditor {"created_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","asset_file_size":56280,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63561,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1_RegistryEditor","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","asset_file_name":"1_RegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_0_attachfilebefore {"created_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","asset_file_size":121496,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63560,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"0_AttachFileBefore","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","asset_file_name":"0_AttachFileBefore.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","media_folder_id":1596,"asset_processing":false}
 • Small_inoem7 {"created_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_file_size":70960,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63559,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_file_name":"inoem7.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_innoem5 {"created_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","asset_file_size":112695,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63558,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","asset_file_name":"innoem5.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_innoem4 {"created_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","asset_file_size":137241,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63557,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","asset_file_name":"innoem4.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_innoem3 {"created_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","asset_file_size":115913,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63556,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","asset_file_name":"innoem3.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
 • Small_innoem1 {"created_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","asset_file_size":115981,"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63555,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","asset_file_name":"innoem1.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: