นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_workathome {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome.JPG","created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_file_size":55758,"modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63446,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":165915,"modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63445,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":169268,"modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":144031,"modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63443,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_2020_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":223478,"modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":161489,"modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63441,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":167007,"modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63440,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":300133,"modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63439,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":216433,"modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63438,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":180090,"modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63437,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surat_herbal2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":144680,"modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surat_herbal2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":130932,"modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63435,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psumooc2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":199561,"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63434,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psumooc2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":66765,"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63433,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a-puttisak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","asset_file_size":17601,"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63432,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_covid19_2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_file_size":161945,"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63431,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_covid19_2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_file_size":55529,"modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63430,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sungame2020_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":146886,"modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63429,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sungame2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":253783,"modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63428,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sungame2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":195414,"modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63427,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_panjaksungame2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":162210,"modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63426,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hoggisungame2020_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":182501,"modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63425,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bridsungame2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":187296,"modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63424,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bridsungame2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":225131,"modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63423,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1581494365873 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494365873.jpg","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":198216,"modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63422,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1581494380654 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494380654.jpg","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":180161,"modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63421,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cover-jhsmr-36_no_21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","asset_file_size":129931,"modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63420,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":68658,"modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63419,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":173501,"modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63418,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":164459,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63417,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":225132,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63416,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":286651,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63415,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":165896,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":221462,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63413,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_file_size":206746,"modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63412,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_file_size":83969,"modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63411,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_file_size":224617,"modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63410,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_liberalart_feb2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_file_size":169355,"modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63409,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_n9399_psuth200130_10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":162937,"modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63408,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":230169,"modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63407,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":285310,"modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63406,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_south_teacher3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher3.jpg","created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":85674,"modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63405,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_worldstar_student2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_file_size":133974,"modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63404,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_worldstar_student2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_file_size":144261,"modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63403,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_world_star2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_file_size":184501,"modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_south_teacher2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":130578,"modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_south_teacher1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":168345,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63400,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_south_teacher {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher.jpg","created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":140573,"modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63399,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_praajarn3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Phasuk","asset_file_size":221415,"modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63398,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thongurai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thongurai.jpg","created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","description":"thongurai","asset_file_size":275471,"modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63397,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Tiny_voluntern_camp2020-7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":80867,"modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63396,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_voluntern_camp2020-6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":214442,"modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63395,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_volunteer_camp2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":206111,"modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63394,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_volunteer_camp2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":213718,"modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63393,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_volunteer_camp2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":255679,"modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63392,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_volunteer_camp2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_file_size":263476,"modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63391,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":190321,"modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63390,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":56382,"modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63389,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":42598,"modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63388,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":197214,"modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63387,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_file_size":179099,"modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63386,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day15jan63_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_file_size":180553,"modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63385,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children_day12jan63_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_file_size":194578,"modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63384,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_moneyforstudy2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":181981,"modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63383,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_moneyforstudy2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_file_size":164783,"modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63382,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_file_size":120452,"modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63381,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_file_size":159136,"modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63380,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_file_size":156569,"modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63379,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_file_size":121600,"modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63378,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_file_size":121989,"modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63377,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sakanan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sakanan.jpg","created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":70758,"modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63376,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pinsak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pinsak.jpeg","created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":68495,"modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63375,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":43717,"modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63374,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_6.jpg","created_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":79355,"modified_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63373,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":95919,"modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63372,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":54736,"modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63371,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":75626,"modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63370,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":68116,"modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63369,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coastal_dec2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_file_size":150513,"modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tor6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tor6.jpg","created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","asset_file_size":78856,"modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","media_folder_id":1375,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63367,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_tor5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tor5.jpg","created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_file_size":82998,"modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","media_folder_id":1375,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63366,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: