นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_infrared2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99374,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0713","asset_updated_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","asset_file_name":"Headphones13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70495,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0712","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","asset_file_name":"Headphones12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81613,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0711","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","asset_file_name":"Headphones11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105222,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0710","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","asset_file_name":"Headphones10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125584,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e079","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:01 +0700","asset_file_name":"Headphones9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26429,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e078","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","asset_file_name":"Headphones8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63480,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42532,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e077","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","asset_file_name":"Headphones7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49921,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e076","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","asset_file_name":"Headphones6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63478,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39124,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e075","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","asset_file_name":"Headphones5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54340,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e074","asset_updated_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","asset_file_name":"Headphones4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52957,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:11:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:11:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e073","asset_updated_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","asset_file_name":"Headphones3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40655,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:10:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e072","asset_updated_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","asset_file_name":"Headphones2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24290,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_headphones1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","asset_file_name":"Headphones1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17378,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:08:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:08:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_help_st2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114277,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_teamphuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_teamphuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_teamtophuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249983,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_teamtophuket1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235887,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_teamtophuket {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107327,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_checkvirus_covid2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_checkvirus_covid2020-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114114,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_checkvirus_covid2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46873,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137130,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164765,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130535,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150976,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118859,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuhospital_covid2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238225,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_off_prof {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","asset_file_name":"off_prof.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63456,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":39203,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_emp_prof {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","asset_file_name":"emp_prof.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63455,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19800,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_emp_staff {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","asset_file_name":"emp_staff.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63454,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":211338,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_off_staff {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","asset_file_name":"off_staff.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63453,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":145816,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pawthai_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pawthai2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198977,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pawthai2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63450,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209394,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_powthai2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_file_name":"powthai2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182865,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_workathome2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","asset_file_name":"workathome2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58702,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_workathome1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","asset_file_name":"workathome1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54863,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_workathome {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_file_name":"workathome.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165915,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169268,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kittiyapa2020_2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144031,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_2020_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223478,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161489,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167007,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300133,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63438,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216433,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bangbaimai_market2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63437,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180090,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surat_herbal2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144680,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surat_herbal2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130932,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psumooc2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199561,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psumooc2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66765,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a-puttisak {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17601,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_covid19_2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63431,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161945,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_covid19_2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63430,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55529,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sungame2020_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146886,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sungame2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253783,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sungame2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195414,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_panjaksungame2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162210,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hoggisungame2020_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bridsungame2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187296,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bridsungame2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225131,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_1581494365873 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_file_name":"1581494365873.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_1581494380654 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_file_name":"1581494380654.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180161,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_cover-jhsmr-36_no_21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129931,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68658,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164459,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225132,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286651,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165896,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221462,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206746,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83969,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224617,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_liberalart_feb2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169355,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_n9399_psuth200130_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162937,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230169,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285310,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: