นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":94,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"check_access.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":136,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e21.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e15\u0e04.50\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:33:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2122752}
 • Small_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":93,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":142,"description":"test","created_at":"2007/10/19 14:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":92,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Book1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":132,"description":"tttttttt","created_at":"2007/10/19 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17920}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":91,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1aexcel_xp.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":134,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:32:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15872}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":90,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":143,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2007/10/19 14:32:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13824}
 • Small_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":89,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:32:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","id":88,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Book1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","media_folder_id":146,"description":"\u0e17\u0e17\u0e17\u0e17","created_at":"2007/10/19 14:31:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14848}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","id":86,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","media_folder_id":9,"description":"llll","created_at":"2007/10/19 14:31:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17408}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","id":85,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":135,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1f\u0e27\u0e4c\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:31:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15872}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","id":83,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Book3.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":137,"description":"\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40","created_at":"2007/10/19 14:30:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20992}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","id":81,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Practise1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e21\u0e21\u0e23\u0e23\u0e23","created_at":"2007/10/19 14:28:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18944}
 • Small_chingmai {"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","id":80,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Chingmai.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"kkk","created_at":"2007/10/19 12:03:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21951}
 • Small_sunset {"modified_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","id":79,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","media_folder_id":122,"description":"*","created_at":"2007/10/19 11:16:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71189}
 • Small_rss-9 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","id":78,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:05:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23671}
 • Small_rss-8 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","id":77,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:05:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43365}
 • Small_rss-7 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","id":76,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:04:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4925}
 • Small_rss-6 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","id":75,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:03:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10801}
 • Small_rss-5 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","id":74,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:03:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36700}
 • Small_rss-4 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","id":73,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:03:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11379}
 • Small_rss-3 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","id":72,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:02:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19379}
 • Small_rss-2 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","id":71,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:02:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32889}
 • Small_pan2 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","id":70,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pan2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 11:02:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53972}
 • Small_rss-1 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","id":69,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rss-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 11:01:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63068}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","id":68,"commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mod_rssthaiWithConvert.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 10:59:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4341}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","id":67,"commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"magpierss.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","created_at":"2007/10/19 10:59:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19505}
ขนาดย่อ: