นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_arnit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":68445,"modified_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63284,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_47years_nuresing2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_6.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":137680,"modified_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63283,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_47years_nuresing2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_5.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:08 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":236264,"modified_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63282,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_47years_nuresing2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_4.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":225935,"modified_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63281,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_47years_nuresing2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":140449,"modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63280,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nongnut_boonyung {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","asset_file_size":57487,"modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63279,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":145938,"modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63278,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":119585,"modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63277,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pre {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pre.flood2019.2.jpg","created_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":108824,"modified_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63276,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_wasin {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wasin.jpg","created_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":52966,"modified_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63275,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thanit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thanit.jpg","created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_file_size":123463,"modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63274,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","asset_file_size":139904,"modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63273,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","asset_file_size":135687,"modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63272,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_file_size":120260,"modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pangna_2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_file_size":139904,"modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63270,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":101792,"modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63269,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":139116,"modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":134742,"modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63267,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_leader_psu2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":127147,"modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63266,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2-createname-new {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2-CreateName-New.png","created_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2-CreateNameNew","asset_file_size":85618,"modified_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_8-showrules {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"8-ShowRules.png","created_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8-ShowRules","asset_file_size":22315,"modified_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63264,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_7-managerules {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"7-ManageRules.png","created_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7-ManageRules","asset_file_size":74557,"modified_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_6-movemail {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6-MoveMail.png","created_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6-MoveMail","asset_file_size":90989,"modified_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63262,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5-runrule {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"5-RunRule.png","created_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5-RunRule","asset_file_size":16311,"modified_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63261,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4-selectfloder {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"4-SelectFloder.png","created_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4-SelectFloder","asset_file_size":23372,"modified_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63260,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3-createrule {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"3-CreateRule.png","created_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3-CreateRule","asset_file_size":158535,"modified_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63259,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2-createname {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2-CreateName.png","created_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2-CreateName","asset_file_size":85302,"modified_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63258,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1-newfloder {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1-NewFloder.png","created_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1-NewFloder","asset_file_size":96378,"modified_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":138639,"modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63256,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_julaluk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"julaluk.JPG","created_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":47340,"modified_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chitchamai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Chitchamai.jpg","created_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_file_size":61726,"modified_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_science_eqipment2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_eqipment2019_4.jpg","created_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":65746,"modified_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63253,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_3.jpg","created_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":123589,"modified_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63252,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_2.jpg","created_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":138070,"modified_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63251,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_science_equipment2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_1.jpg","created_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":94996,"modified_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63250,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_3.jpg","created_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":132200,"modified_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63249,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pharmcy_iso2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmcy_ISO2019_7.jpg","created_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":79881,"modified_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63248,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":157344,"modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63247,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_file_size":54013,"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63246,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":47232,"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63245,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_file_size":146148,"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":127051,"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ocean_warming7.png","created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":493252,"modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63242,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ocean_warming5.png","created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":246966,"modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63241,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":152214,"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63240,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":166401,"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63239,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":161969,"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63238,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":157588,"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63237,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_8-undeliverable {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"8-Undeliverable.png","created_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8-Undeliverable","asset_file_size":128162,"modified_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63236,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_6-clickundo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6-ClickUndo.png","created_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6-ClickUndo","asset_file_size":134809,"modified_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63235,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5-testundosend {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"5-TestUndoSend.png","created_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5-TestUndoSend","asset_file_size":62831,"modified_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63234,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4-settingtimeundosend {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"4-SettingTimeUndoSend.png","created_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4-SettingUndoSend","asset_file_size":90097,"modified_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63233,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3-setting {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"3-Setting.png","created_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3-Setting","asset_file_size":203452,"modified_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63232,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2-testsend {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2-TestSend.png","created_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2-TestSend","asset_file_size":112350,"modified_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63231,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1-login {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1-Login.png","created_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1-Login","asset_file_size":114639,"modified_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","media_folder_id":1596,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63230,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bestprep9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"BestPrep","asset_file_size":188613,"modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63229,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Children","asset_file_size":115556,"modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63228,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_today9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Today","asset_file_size":74185,"modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63227,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blessed9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Blessed","asset_file_size":152520,"modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63226,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_know9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Know","asset_file_size":260810,"modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63225,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_count9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Count","asset_file_size":155625,"modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63224,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_matter9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Matter","asset_file_size":246311,"modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63223,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pain9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Pain","asset_file_size":104537,"modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63222,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_amazed9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Amazed","asset_file_size":125299,"modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63221,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_things9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Things","asset_file_size":171494,"modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_anger9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Anger","asset_file_size":253267,"modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63219,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_suffer9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Suffer","asset_file_size":147468,"modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63218,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_love9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Love","asset_file_size":209208,"modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63217,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_happy9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happy","asset_file_size":133704,"modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63216,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_moment9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Moment","asset_file_size":70215,"modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63215,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center4.jpg","created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":139228,"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63214,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center3.jpg","created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":49740,"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63213,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":109254,"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63212,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":122607,"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63211,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming62 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ocean warming","asset_file_size":90635,"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63210,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":151919,"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63209,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":127188,"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63208,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":139040,"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63207,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":139243,"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63206,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_file_size":142461,"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63205,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_absentwait {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_file_size":102124,"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","media_folder_id":1375,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63204,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: