นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_bridsungame2020_2 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63424,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":187296,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bridsungame2020_1 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63423,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":225131,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1581494365873 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63422,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1581494365873.jpg","updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":198216,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1581494380654 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63421,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1581494380654.jpg","updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180161,"last_commented_at":null}
 • Tiny_cover-jhsmr-36_no_21 {"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63420,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":129931,"last_commented_at":null}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb5 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63419,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68658,"last_commented_at":null}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63418,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":173501,"last_commented_at":null}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63417,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":164459,"last_commented_at":null}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63416,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":225132,"last_commented_at":null}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63415,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":286651,"last_commented_at":null}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63414,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":165896,"last_commented_at":null}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63413,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":221462,"last_commented_at":null}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63412,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":206746,"last_commented_at":null}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63411,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83969,"last_commented_at":null}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63410,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":224617,"last_commented_at":null}
 • Tiny_liberalart_feb2020 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63409,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":169355,"last_commented_at":null}
 • Tiny_n9399_psuth200130_10 {"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63408,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":162937,"last_commented_at":null}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_2 {"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63407,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":230169,"last_commented_at":null}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_1 {"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63406,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":285310,"last_commented_at":null}
 • Tiny_south_teacher3 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63405,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"south_teacher3.jpg","updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":85674,"last_commented_at":null}
 • Tiny_worldstar_student2020_2 {"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63404,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133974,"last_commented_at":null}
 • Tiny_worldstar_student2020_1 {"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63403,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":144261,"last_commented_at":null}
 • Tiny_world_star2020_3 {"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63402,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":184501,"last_commented_at":null}
 • Tiny_south_teacher2 {"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63401,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"south_teacher2.jpg","updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130578,"last_commented_at":null}
 • Tiny_south_teacher1 {"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63400,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"south_teacher1.jpg","updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":168345,"last_commented_at":null}
 • Tiny_south_teacher {"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63399,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"south_teacher.jpg","updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":140573,"last_commented_at":null}
 • Tiny_praajarn3 {"description":"Phasuk","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63398,"deleted_at":null,"created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":221415,"last_commented_at":null}
 • Tiny_thongurai {"description":"thongurai","asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63397,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thongurai.jpg","updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","media_folder_id":32,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":275471,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700"}
 • Tiny_voluntern_camp2020-7 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63396,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":80867,"last_commented_at":null}
 • Tiny_voluntern_camp2020-6 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63395,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":214442,"last_commented_at":null}
 • Tiny_volunteer_camp2020_5 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63394,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":206111,"last_commented_at":null}
 • Tiny_volunteer_camp2020_4 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63393,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":213718,"last_commented_at":null}
 • Tiny_volunteer_camp2020_3 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63392,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":255679,"last_commented_at":null}
 • Tiny_volunteer_camp2020_1 {"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63391,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":263476,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_7 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63390,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":190321,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_5 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63389,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56382,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_6 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63388,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42598,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_4 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63387,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":197214,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_3 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63386,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":179099,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day15jan63_2 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63385,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180553,"last_commented_at":null}
 • Tiny_children_day12jan63_1 {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63384,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":194578,"last_commented_at":null}
 • Tiny_moneyforstudy2020_2 {"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63383,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":181981,"last_commented_at":null}
 • Tiny_moneyforstudy2020_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63382,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":164783,"last_commented_at":null}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_5 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63381,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":120452,"last_commented_at":null}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_4 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63380,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":159136,"last_commented_at":null}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_3 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63379,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":156569,"last_commented_at":null}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_2 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63378,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121600,"last_commented_at":null}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63377,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121989,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sakanan {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63376,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sakanan.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70758,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pinsak {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63375,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pinsak.jpeg","updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68495,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_7 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63374,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":43717,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_6 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63373,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_6.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":79355,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_5 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63372,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":95919,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_4 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63371,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","updated_at":"2021/06/10 18:33:12 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54736,"last_commented_at":"2021/06/10 18:33:12 +0700"}
 • Tiny_coastal_dec2019_3 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63370,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":75626,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_2 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63369,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68116,"last_commented_at":null}
 • Tiny_coastal_dec2019_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63368,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":150513,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor6 {"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63367,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor6.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78856,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor5 {"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63366,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor5.jpg","updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":82998,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor4 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63365,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor4.jpg","updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42218,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor3 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63364,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor3.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34619,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor2 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63363,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor2.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":75297,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tor1 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63362,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"tor1.jpg","updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":80829,"last_commented_at":null}
 • Tiny_logo5s62 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63361,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logo5s62.png","updated_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":12725,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_11 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63360,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_11.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196096,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_10 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63359,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":109378,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_9 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63358,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":137126,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_8 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63357,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":126912,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_7 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63356,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_7.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":114432,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_5 {"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63355,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_5.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103632,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_4 {"description":"\u0e34\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63354,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_4.jpg","updated_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34597,"last_commented_at":null}
 • Tiny_working_holiday2019 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63353,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"working_holiday2019.jpg","updated_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":148145,"last_commented_at":null}
 • Tiny_past_exam {"description":"5 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/12/06 14:21:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63352,"deleted_at":null,"created_at":"2019/12/06 14:21:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"past_exam.jpg","updated_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65932,"last_commented_at":null}
 • Tiny_silence30nov19 {"description":"Silence","asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63351,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":203721,"last_commented_at":null}
 • Tiny_trust30nov19 {"description":"Trust","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63350,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":169137,"last_commented_at":null}
 • Tiny_listening30nov19 {"description":"Listening","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63349,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":206188,"last_commented_at":null}
 • Tiny_love30nov19 {"description":"Love","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63348,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":124818,"last_commented_at":null}
 • Tiny_parent30nov19 {"description":"Parent","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63347,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":101848,"last_commented_at":null}
 • Tiny_challenge30nov19 {"description":"Challenge","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63346,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":161466,"last_commented_at":null}
 • Tiny_teacher30nov19 {"description":"Teacher","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63345,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":214489,"last_commented_at":null}
 • Tiny_obstacle30nov19 {"description":"Obstacle","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63344,"deleted_at":null,"created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":190201,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: