นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_sarduensip19sept2019_1 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63181,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":171874,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_9 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63180,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112935,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_8 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63179,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":113899,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_7 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63178,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118643,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_6 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63177,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157091,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_5 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63176,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":177336,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_4 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63175,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":96038,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_3 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63174,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":138595,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_2 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63173,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142454,"last_commented_at":null}
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63172,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":123689,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf010 {"description":"PDF010","asset_updated_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63171,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF010.jpg","updated_at":"2021/02/23 11:06:00 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":203058,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:00 +0700"}
 • Tiny_pdf009 {"description":"PDF009","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63170,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF009.jpg","updated_at":"2021/02/23 11:06:08 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":256958,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:08 +0700"}
 • Tiny_pdf008 {"description":"PDF008","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63169,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF008.jpg","updated_at":"2021/02/23 11:06:18 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":250005,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:18 +0700"}
 • Tiny_pdf007 {"description":"PDF007","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63168,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF007.jpg","updated_at":"2021/02/23 11:06:29 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29505,"last_commented_at":"2021/02/23 11:06:29 +0700"}
 • Tiny_pdf006 {"description":"PDF006","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63167,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF006.jpg","updated_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27439,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf005 {"description":"PDF005","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63166,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF005.jpg","updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33597,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf004 {"description":"PDF004","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63165,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF004.jpg","updated_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":183204,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf003 {"description":"PDF003","asset_updated_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63164,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF003.jpg","updated_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":117499,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf002 {"description":"PDF002","asset_updated_at":"2019/09/20 14:07:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63163,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 14:07:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF002.jpg","updated_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","modified_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76809,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pdf001 {"description":"PDF001","asset_updated_at":"2019/09/20 13:57:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63162,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/20 13:57:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PDF001.jpg","updated_at":"2019/09/20 13:57:28 +0700","modified_at":"2019/09/20 13:57:28 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":146710,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e23\u0e16\u0e08\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.google-earth.kmz","member_only_readable":false,"id":63161,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Car.kmz","updated_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":712,"last_commented_at":null}
 • Tiny_fl4 {"description":"car","asset_updated_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63160,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fl4.png","updated_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":815020,"last_commented_at":null}
 • Tiny_fl3 {"description":"fl3","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63159,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fl3.png","updated_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":679058,"last_commented_at":null}
 • Tiny_fl2 {"description":"fl2","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63158,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fl2.png","updated_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":705482,"last_commented_at":null}
 • Tiny_fl1 {"description":"florida1","asset_updated_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63157,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fl1.png","updated_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":689653,"last_commented_at":null}
 • Tiny_mistakes8sep19 {"description":"Mistakes","asset_updated_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63156,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Mistakes8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":732756,"last_commented_at":null}
 • Tiny_relationship8sep19 {"description":"Relationship","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63155,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Relationship8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":451016,"last_commented_at":null}
 • Tiny_try8sep19 {"description":"Try","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63154,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Try8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1003442,"last_commented_at":null}
 • Tiny_time8sep19 {"description":"Time","asset_updated_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63153,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Time8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":983154,"last_commented_at":null}
 • Tiny_step8sep19 {"description":"Step","asset_updated_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63152,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Step8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":913458,"last_commented_at":null}
 • Tiny_lost8sep19 {"description":"Lost","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63151,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Lost8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":707090,"last_commented_at":null}
 • Tiny_life8sep19 {"description":"Life","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63150,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Life8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":594798,"last_commented_at":null}
 • Tiny_junk8sep19 {"description":"Junk","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63149,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Junk8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":846883,"last_commented_at":null}
 • Tiny_humility8sep19 {"description":"Humility","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63148,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Humility8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":610607,"last_commented_at":null}
 • Tiny_home8sep19 {"description":"Home","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63147,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Home8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":583651,"last_commented_at":null}
 • Tiny_future8sep19 {"description":"Future","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63146,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Future8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":625196,"last_commented_at":null}
 • Tiny_fault8sep19 {"description":"Fault","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63145,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Fault8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":709611,"last_commented_at":null}
 • Tiny_control8sep19 {"description":"Control","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63144,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Control8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":620478,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blessed8sep19 {"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/09/09 00:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63143,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:38:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Blessed8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":564041,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hands8sep19 {"description":"Hands","asset_updated_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63142,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Hands8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":663177,"last_commented_at":null}
 • Tiny_change8sep19 {"description":"Change","asset_updated_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63141,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Change8Sep19.PNG","updated_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":821011,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-7 {"description":"km2563-7","asset_updated_at":"2019/09/05 14:08:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63140,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:08:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-7.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:08:59 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:08:59 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":128310,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-6 {"description":"km2563-6","asset_updated_at":"2019/09/05 14:08:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63139,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:08:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-6.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:08:44 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:08:44 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":138072,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-5 {"description":"km2563-5","asset_updated_at":"2019/09/05 14:07:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63138,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:07:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-5.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:08:03 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:08:03 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":123258,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-4 {"description":"km2563-4","asset_updated_at":"2019/09/05 14:07:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63137,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:07:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-4.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:07:37 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:07:37 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":132275,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-3 {"description":"km2563-3","asset_updated_at":"2019/09/05 14:07:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63136,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:07:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-3.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:07:21 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:07:21 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":129253,"last_commented_at":null}
 • Tiny_km2562-2 {"description":"km2563-2","asset_updated_at":"2019/09/05 14:06:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63135,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/05 14:06:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KM2562-2.jpg","updated_at":"2019/09/05 14:06:36 +0700","modified_at":"2019/09/05 14:06:36 +0700","media_folder_id":956,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130306,"last_commented_at":null}
 • Tiny_version24aug19 {"description":"Version","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63134,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Version24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":500937,"last_commented_at":null}
 • Tiny_time24aug19 {"description":"Time","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63133,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Time24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":655891,"last_commented_at":null}
 • Tiny_thing24aug19 {"description":"Thing","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63132,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Thing24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":472573,"last_commented_at":null}
 • Tiny_smile24aug19 {"description":"Smile","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63131,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Smile24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":511456,"last_commented_at":null}
 • Tiny_path24aug19 {"description":"Path","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63130,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Path24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":616442,"last_commented_at":null}
 • Tiny_painting24aug19 {"description":"Painting","asset_updated_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63129,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Painting24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":432950,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pain24aug19 {"description":"Pain","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63128,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Pain24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":968799,"last_commented_at":null}
 • Tiny_music24aug19 {"description":"Music","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63127,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Music24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":809292,"last_commented_at":null}
 • Tiny_look24aug19 {"description":"Look","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63126,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Look24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":562747,"last_commented_at":null}
 • Tiny_life24aug19 {"description":"Life","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63125,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Life24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":631696,"last_commented_at":null}
 • Tiny_learned24aug19 {"description":"Learned","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63124,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Learned24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":698516,"last_commented_at":null}
 • Tiny_happiness24aug19 {"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63123,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Happiness24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":496872,"last_commented_at":null}
 • Tiny_friends24aug19 {"description":"Friends","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63122,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Friends24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":522802,"last_commented_at":null}
 • Tiny_loyalty24aug19 {"description":"Loyalty","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63121,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"LOyalty24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":681093,"last_commented_at":null}
 • Tiny_change24aug19 {"description":"Change","asset_updated_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63120,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Change24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":567772,"last_commented_at":null}
 • Tiny_circle24aug19 {"description":"Circle","asset_updated_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63119,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Circle24Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":580586,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aunilo8 {"description":"strategic planning","asset_updated_at":"2019/08/22 22:37:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63118,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/22 22:37:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"aunilo8.jpg","updated_at":"2019/08/22 22:37:59 +0700","modified_at":"2019/08/22 22:37:59 +0700","media_folder_id":73,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83419,"last_commented_at":null}
 • Tiny_capture-20190815-182426 {"description":"capture-20190815-182426.jpg","asset_updated_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63117,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":3,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"capture-20190815-182426.jpg","updated_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","modified_at":"2019/08/15 18:32:15 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":28949,"last_commented_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700"}
 • Tiny_capture-20190815-182426 {"description":"capture-20190815-182426.png","asset_updated_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63116,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"capture-20190815-182426.png","updated_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700","modified_at":"2019/08/15 18:30:36 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9171,"last_commented_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700"}
 • Tiny_5g_engineer2019_5 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63115,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_5.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":124846,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5g_engineer2019_4 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63114,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_4.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":160004,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5g_engineer2019_3 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63113,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_3.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153117,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5g_engineer2019_2 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63112,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":174368,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5g_engineer2019_1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63111,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":156172,"last_commented_at":null}
 • Tiny_borobudur {"description":"borobudur","asset_updated_at":"2019/08/12 00:11:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63110,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/12 00:11:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Borobudur.jpg","updated_at":"2019/08/12 00:11:39 +0700","modified_at":"2019/08/12 00:11:39 +0700","media_folder_id":73,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":164647,"last_commented_at":null}
 • Tiny_capture-20190809-160250 {"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","asset_updated_at":"2019/08/09 17:31:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63109,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/09 17:31:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"capture-20190809-160250.png","updated_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","modified_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","media_folder_id":451,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9395,"last_commented_at":null}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_2 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63108,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":158991,"last_commented_at":null}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_1 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63107,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142783,"last_commented_at":null}
 • Tiny_asian_8aung1962_3 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63106,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_3.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130319,"last_commented_at":null}
 • Tiny_asian_8aung1962_2 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63105,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_2.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121245,"last_commented_at":null}
 • Tiny_asian_8aung1962_1 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63104,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_1.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":117709,"last_commented_at":null}
 • Tiny_gpc-001 {"description":"gpc","asset_updated_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63103,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"GPC-001.PNG","updated_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","modified_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","media_folder_id":167,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":38344,"last_commented_at":null}
 • Tiny_respect5aug19 {"description":"Respect","asset_updated_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63102,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Respect5Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":661960,"last_commented_at":null}
 • Tiny_vision5aug19 {"description":"Vision","asset_updated_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63101,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Vision5Aug19.PNG","updated_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":806834,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: