นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_evergreenforest {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e14\u0e07\u0e14\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2014/02/24 09:27:01 +0700","asset_file_name":"EvergreenForest.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90344,"media_folder_id":99,"created_at":"2014/02/24 09:27:01 +0700","modified_at":"2014/02/24 09:27:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 09:27:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_canapywalkwaytrang {"member_only_commentable":false,"description":"Canopy Walkway","asset_updated_at":"2014/02/24 09:20:57 +0700","asset_file_name":"CanapyWalkwayTrang.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94172,"media_folder_id":99,"created_at":"2014/02/24 09:20:57 +0700","modified_at":"2014/02/24 09:21:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 09:21:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_jessup2 {"member_only_commentable":false,"description":"Jessup","asset_updated_at":"2014/02/24 00:25:20 +0700","asset_file_name":"Jessup2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45103,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49345,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/24 00:25:20 +0700","modified_at":"2014/02/24 01:06:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 01:06:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_jessup {"member_only_commentable":false,"description":"Jessup","asset_updated_at":"2014/02/24 00:24:53 +0700","asset_file_name":"Jessup.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150919,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/24 00:24:53 +0700","modified_at":"2014/02/24 01:06:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 01:06:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_pug2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","asset_file_name":"pug2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","modified_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_puung4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","asset_file_name":"puung4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65971,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pug3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:43:16 +0700","asset_file_name":"pug3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:42:25 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pung1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","asset_file_name":"pung1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80457,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_single40-60 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e1940-60","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","asset_file_name":"single40-60.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101997,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_singleone {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_file_name":"singleone.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79917,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_single20-40 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011-20","asset_updated_at":"2014/02/23 17:39:03 +0700","asset_file_name":"single20-40.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:39:04 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_team_pung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","asset_file_name":"team_pung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_shape_sornoror {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","asset_file_name":"shape_sornoror.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pichitpung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e04\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","asset_file_name":"pichitpung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18452,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_img1388149126321 {"member_only_commentable":false,"description":"love8","asset_updated_at":"2014/02/23 10:46:31 +0700","asset_file_name":"img1388149126321.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62117,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/23 10:46:31 +0700","modified_at":"2014/02/23 11:03:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 11:03:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_img1385258615744 {"member_only_commentable":false,"description":"love7","asset_updated_at":"2014/02/23 10:44:45 +0700","asset_file_name":"img1385258615744.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":273215,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/23 10:44:45 +0700","modified_at":"2014/02/23 11:03:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 11:03:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_img1385258857268 {"member_only_commentable":false,"description":"love6","asset_updated_at":"2014/02/23 10:21:50 +0700","asset_file_name":"img1385258857268.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":289590,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/23 10:21:50 +0700","modified_at":"2014/02/23 11:03:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 11:03:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_img1388230172929 {"member_only_commentable":false,"description":"love5","asset_updated_at":"2014/02/23 10:19:42 +0700","asset_file_name":"img1388230172929.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62850,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/23 10:19:42 +0700","modified_at":"2014/02/23 10:19:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 10:19:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"QA3","asset_updated_at":"2014/02/22 15:03:22 +0700","asset_file_name":"Q-A_share-2.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":45087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":525334,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 15:03:22 +0700","modified_at":"2014/02/22 15:03:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 15:03:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"QA2","asset_updated_at":"2014/02/22 15:01:44 +0700","asset_file_name":"Q-A_share-1.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":45086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":422454,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 15:01:44 +0700","modified_at":"2014/02/22 15:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 15:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"QA1","asset_updated_at":"2014/02/22 15:00:31 +0700","asset_file_name":"Q-A_share.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":45085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":324054,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 15:00:31 +0700","modified_at":"2014/02/22 15:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 15:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_2gm2013 {"member_only_commentable":false,"description":"2gm2013","asset_updated_at":"2014/02/22 10:58:29 +0700","asset_file_name":"2gm2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89063,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/22 10:58:29 +0700","modified_at":"2014/02/22 11:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 11:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_1gm2013 {"member_only_commentable":false,"description":"1gm2013","asset_updated_at":"2014/02/22 10:58:00 +0700","asset_file_name":"1gm2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134497,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/22 10:58:00 +0700","modified_at":"2014/02/22 11:03:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 11:03:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_wait {"member_only_commentable":false,"description":"wait-clear","asset_updated_at":"2014/02/22 10:12:53 +0700","asset_file_name":"wait.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45082,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":518324,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:12:53 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:13:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:13:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_not-clear {"member_only_commentable":false,"description":"not-clear","asset_updated_at":"2014/02/22 10:11:47 +0700","asset_file_name":"not-clear.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":559301,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:11:47 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:11:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:11:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: