นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_mendeley2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Mendeley2.PNG","created_at":"2014/02/17 18:09:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 18:09:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:09:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mendeley","asset_file_size":93839,"modified_at":"2014/02/17 18:09:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45030,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_mendeley1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Mendeley1.PNG","created_at":"2014/02/17 18:09:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 18:09:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:09:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mendeley","asset_file_size":88608,"modified_at":"2014/02/17 18:09:28 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45029,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_dsc05143-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC05143-1.jpg","created_at":"2014/02/17 16:52:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 16:52:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 17:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_file_size":165949,"modified_at":"2014/02/17 17:04:15 +0700","media_folder_id":1206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45028,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_psucoop001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCOOP001","asset_file_size":107438,"modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45027,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoopDividendExtra","asset_file_size":15251,"modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45026,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_15-02-57_20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_20.jpg","created_at":"2014/02/17 02:02:42 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 02:02:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 02:06:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":144774,"modified_at":"2014/02/17 02:06:23 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45025,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_19.jpg","created_at":"2014/02/17 01:53:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:53:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 02:06:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":117758,"modified_at":"2014/02/17 02:06:12 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45024,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_17n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_17n.jpg","created_at":"2014/02/17 01:19:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:19:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":106347,"modified_at":"2014/02/17 01:20:07 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45023,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_13n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_13n.jpg","created_at":"2014/02/17 01:16:10 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:16:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:16:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":119570,"modified_at":"2014/02/17 01:16:17 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45022,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_12n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_12n.jpg","created_at":"2014/02/17 01:14:55 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:14:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:15:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":299860,"modified_at":"2014/02/17 01:15:04 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45021,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_11n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_11n.jpg","created_at":"2014/02/17 01:12:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:12:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:13:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":74062,"modified_at":"2014/02/17 01:13:07 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45020,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_10n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_10n.jpg","created_at":"2014/02/17 01:10:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 01:10:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":140476,"modified_at":"2014/02/17 01:10:51 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45019,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_09n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_09n.jpg","created_at":"2014/02/17 00:40:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 00:40:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":127392,"modified_at":"2014/02/17 01:08:13 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45014,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_18 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_18.jpg","created_at":"2014/02/17 00:38:51 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 00:38:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:08:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":52793,"modified_at":"2014/02/17 01:08:03 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45013,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_10.jpg","created_at":"2014/02/16 23:14:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 23:14:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 23:15:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":142917,"modified_at":"2014/02/16 23:15:01 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45010,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_16.jpg","created_at":"2014/02/16 22:51:37 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 22:51:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 23:03:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":106434,"modified_at":"2014/02/16 23:03:08 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45006,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_15 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_15.jpg","created_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":113767,"modified_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45005,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_tubeblock {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tubeblock.jpg","created_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_file_size":468369,"modified_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45004,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_15-02-57_14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_14.jpg","created_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":277220,"modified_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45003,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_03.1.jpg","created_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":165354,"modified_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45002,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_03.jpg","created_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":398056,"modified_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45001,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_02.jpg","created_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":467719,"modified_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45000,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_07.jpg","created_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":200550,"modified_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44999,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_06.jpg","created_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":203956,"modified_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44998,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_15-02-57_05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15-02-57_05.jpg","created_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_file_size":457235,"modified_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","media_folder_id":283,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44997,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: