นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","id":44794,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49212}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:55:53 +0700","id":44793,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:55:53 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:55:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:55:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73239}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:55:39 +0700","id":44792,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:55:39 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:55:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:55:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72229}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:54:30 +0700","id":44791,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:54:30 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:54:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:54:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63358}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:53:49 +0700","id":44790,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:53:49 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 55 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2556","created_at":"2014/02/06 15:53:29 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:53:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":758784}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:39:45 +0700","id":44789,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:39:45 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:39:21 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:39:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163000}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:39:16 +0700","id":44788,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:39:16 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 55 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2556","created_at":"2014/02/06 15:39:03 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:39:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105053}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 14:25:54 +0700","id":44787,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.8.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:25:54 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 14:25:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 14:25:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":337104}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 14:25:06 +0700","id":44786,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.7.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:25:06 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 14:24:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 14:24:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":302964}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 14:24:21 +0700","id":44785,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.7.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:24:21 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 14:24:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 14:24:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292402}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 14:23:47 +0700","id":44784,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.5.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:23:47 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 14:23:30 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 14:23:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254537}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:55:01 +0700","id":44783,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.5.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:55:01 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:54:51 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:54:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308897}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:52:53 +0700","id":44782,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.4.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:52:53 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:52:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309799}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","id":44781,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.4.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":316054}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","id":44780,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.4.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":287669}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","id":44779,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158155}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","id":44778,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309214}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","id":44777,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317856}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","id":44776,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.2.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":322925}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","id":44775,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.2.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317375}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","id":44774,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":287123}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","id":44773,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":293741}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","id":44772,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292348}
 • Small_bigc20140204 {"modified_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","id":44771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119319}
 • Small_bigc20140204 {"modified_at":"2014/02/06 11:35:22 +0700","id":44770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 11:35:22 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 11:35:08 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 11:35:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":285975}
ขนาดย่อ: