นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_hood01 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood01.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_file_name":"Hood01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163742,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ex3 {"member_only_commentable":false,"description":"ex3.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","asset_file_name":"ex3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123509,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","modified_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ex2 {"member_only_commentable":false,"description":"ex2.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","asset_file_name":"ex2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152244,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","modified_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_image0 {"member_only_commentable":false,"description":"exercise","asset_updated_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","asset_file_name":"Image0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45052,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60379,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","modified_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_biodiversity-188175-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e15\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","asset_file_name":"biodiversity-188175-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45051,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":159324,"media_folder_id":1161,"created_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","modified_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","asset_file_name":"RiceCooker7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145970,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","asset_file_name":"RiceCooker6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":404298,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","asset_file_name":"RiceCooker5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":385574,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","asset_file_name":"RiceCooker4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":389402,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","asset_file_name":"RiceCooker3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":407178,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","asset_file_name":"RiceCooker2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183194,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ricecooker1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","asset_file_name":"RiceCooker1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316146,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","modified_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_comparemendeley3 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51724,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_comparemendeley2 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:35:46 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45232,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:35:46 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:35:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:35:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_comparemendeley1 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:35:14 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50290,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:35:14 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley12 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:12:58 +0700","asset_file_name":"Mendeley12.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95280,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:12:58 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:13:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:13:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley11 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:12:22 +0700","asset_file_name":"Mendeley11.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64207,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:12:22 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:12:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:12:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley10 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:12:04 +0700","asset_file_name":"Mendeley10.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114057,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:12:04 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:12:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:12:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley9 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:11:46 +0700","asset_file_name":"Mendeley9.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95112,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:11:46 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:11:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:11:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley8 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:11:30 +0700","asset_file_name":"Mendeley8.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56950,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:11:30 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:11:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:11:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley7 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:11:02 +0700","asset_file_name":"Mendeley7.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84765,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:11:02 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:11:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:11:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley6 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:10:46 +0700","asset_file_name":"Mendeley6.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82194,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:10:46 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:10:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:10:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley5 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:10:29 +0700","asset_file_name":"Mendeley5.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100435,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:10:29 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:10:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:10:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley4 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:10:14 +0700","asset_file_name":"Mendeley4.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74760,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:10:14 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:10:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:10:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley3 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:09:59 +0700","asset_file_name":"Mendeley3.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129771,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:09:59 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:10:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:10:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: