นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"modified_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","id":653,"commentable":true,"asset_content_type":"text/html","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b 2.htm","asset_processing":null,"updated_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":277,"description":"\u003Cp\u003Etest\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","asset_updated_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_size":null}
 • Tiny_bg {"modified_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","id":652,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BG.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003EBG\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 11:18:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5249}
 • Tiny_รูป1 {"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","id":651,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":277,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 11:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112339}
 • Tiny_02-9sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","id":650,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-9sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:50:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55641}
 • Tiny_02-12sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","id":649,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-12sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:16:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58865}
 • Tiny_02-11sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","id":648,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-11sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:16:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63132}
 • Tiny_02-10sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","id":647,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-10sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:15:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52363}
 • Tiny_02-8sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","id":646,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-8sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:15:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50768}
 • Tiny_02-7sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","id":645,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-7sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:14:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56784}
 • Tiny_02-6sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","id":644,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-6sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 10:14:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65568}
 • Tiny_02-5sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","id":643,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-5sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:13:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70353}
 • Tiny_02-4sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","id":642,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-4sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:13:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56846}
 • Tiny_02-3sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","id":641,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-3sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:12:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68080}
 • Tiny_02-2sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:49 +0700","id":640,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-2sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:49 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/21 10:12:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79476}
 • Tiny_02-1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","id":639,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02-1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 10:12:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84357}
 • Tiny_bg+2 {"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","id":637,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg+2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":260,"description":"bg","created_at":"2007/11/20 19:45:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6774}
 • Tiny_sideuy {"modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","id":636,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sideuy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","media_folder_id":260,"description":"sideuy","created_at":"2007/11/20 19:07:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48139}
 • Tiny_bodyuy {"modified_at":"2011/05/31 14:35:44 +0700","id":635,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:44 +0700","media_folder_id":285,"description":"\u003Cp\u003Ebodyuy\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 18:05:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52670}
 • Tiny_bg2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:42 +0700","id":634,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:42 +0700","media_folder_id":285,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 17:56:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11864}
 • Tiny_bodyuy {"modified_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","id":633,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","media_folder_id":260,"description":"bodyuy","created_at":"2007/11/20 17:51:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3942}
 • Tiny_km_t-shirt {"modified_at":"2011/05/31 14:35:39 +0700","id":632,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KM_T-shirt.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:39 +0700","media_folder_id":99,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2f","created_at":"2007/11/20 17:43:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44758}
 • Tiny_banner {"modified_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","id":631,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"banner.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","media_folder_id":260,"description":"banner","created_at":"2007/11/20 17:16:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6552}
 • Tiny_09_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","id":626,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"09_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:09:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63196}
 • Tiny_06_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","id":625,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:08:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63234}
 • Tiny_06_2sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","id":624,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_2sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:08:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59601}
 • Tiny_06_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","id":623,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:07:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60308}
 • Tiny_05_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","id":622,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:07:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58831}
 • Tiny_05_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","id":621,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:06:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54056}
 • Tiny_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","id":620,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","media_folder_id":260,"description":"bg","created_at":"2007/11/20 16:05:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3942}
 • Tiny_04_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","id":619,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:05:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58243}
 • Tiny_02_2sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":618,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02_2sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e393\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:04:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64226}
 • Tiny_02_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":617,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e392","created_at":"2007/11/20 16:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60294}
 • Tiny_01 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e391","created_at":"2007/11/20 16:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57959}
 • Tiny_welcome16 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","id":615,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcome16.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","media_folder_id":260,"description":"banner","created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19929}
 • Tiny_aar {"modified_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","id":614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"aar.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","media_folder_id":292,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 15:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8727}
 • Tiny_s6 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"6","created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113319}
 • Tiny_s5 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"5","created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98973}
 • Tiny_s4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":610,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"4","created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112634}
 • Tiny_s3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":609,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"3","created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102572}
 • Tiny_s2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":608,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"2","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106786}
 • Tiny_s1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","id":607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106799}
 • Tiny_ts2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","id":606,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ts2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2007/11/20 13:24:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51376}
 • Tiny_ts1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","id":605,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ts1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2007/11/20 13:24:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79517}
 • Tiny_สุพัตรา__วิจิตรโสภา {"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","id":604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32__\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 12:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11761}
 • Tiny_ws2_5 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","id":603,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178343}
 • Tiny_ws2_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","id":602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174618}
 • Tiny_ws2_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","id":601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170114}
 • Tiny_ws2_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","id":600,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179996}
 • Tiny_ws2_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","id":599,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169277}
 • Tiny_ws_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","id":598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174755}
 • Tiny_ws_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","id":597,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158859}
 • Tiny_ws_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","id":596,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175954}
 • Tiny_ws_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","id":595,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150092}
 • Tiny_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","id":594,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":260,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9212}
 • Tiny_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","id":593,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","media_folder_id":260,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2483}
 • Tiny_tip {"modified_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","id":592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/12/19 17:34:17 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tip.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","media_folder_id":287,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30\u0026nbsp; \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2007/11/20 09:28:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":813096}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","id":589,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","media_folder_id":161,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2007/11/19 18:41:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":552567}
 • Tiny_kapook-17547-6363 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","id":588,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook-17547-6363.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","media_folder_id":285,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","created_at":"2007/11/19 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4620}
 • Tiny_dcam0269 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":586,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0269.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":166983}
 • Tiny_dcam0268 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":585,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0268.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"Filter","created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171026}
 • Tiny_dcam0267 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":584,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0267.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170250}
 • Tiny_dcam0266 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":583,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0266.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170841}
 • Tiny_share2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":582,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52011}
 • Tiny_share1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":581,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46210}
 • Tiny_prinya_140 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","id":580,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prinya_140.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/19 15:57:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1490157}
 • Tiny_prinya_139 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","id":579,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prinya_139.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/19 15:56:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1490562}
 • Tiny_rasikorn1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","id":578,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rasikorn1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 15:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68536}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","id":576,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rasikon.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","media_folder_id":54,"description":"r","created_at":"2007/11/19 15:30:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33060}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":575,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BSC_Class_E2.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"Balanced Scorecard and Strategic Management","created_at":"2007/11/19 15:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2173440}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":574,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BSC_Class_E1.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"Balanced Scorecard and Its Applications","created_at":"2007/11/19 15:07:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1990144}
 • Tiny_img_2155 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2155.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":273,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e07\u0e32\u0e19 psu-open ","created_at":"2007/11/19 13:59:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3253159}
 • Tiny_ask {"modified_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","id":572,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ask.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","media_folder_id":59,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c (Ask a librarian)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 13:31:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17490}
 • Tiny_single1 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","id":571,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"single1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u003Cp\u003EGraduation Day at Johns Hopkins (2002)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 13:16:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107298}
 • Tiny_single {"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","id":570,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"single.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22","created_at":"2007/11/19 13:13:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15318}
 • Tiny_share {"modified_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","id":569,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e35 2549\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 12:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261032}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","id":568,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":277,"description":"pic","created_at":"2007/11/19 11:58:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52854}
 • Tiny_winter {"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","id":567,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Winter.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":271,"description":"\u0e2b","created_at":"2007/11/19 11:56:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105542}
 • Tiny_81854 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","id":566,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"81854.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2007/11/19 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59877}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","id":565,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":42,"description":"]","created_at":"2007/11/19 11:55:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","id":563,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":271,"description":"\u0e27","created_at":"2007/11/19 11:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_cat {"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","id":562,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":261,"description":"\u003Cp\u003ECute cat\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 11:53:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2490}
ขนาดย่อ: