นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_la-ngu-koh-lidi3 {"modified_at":"2014/02/06 09:21:00 +0700","id":44769,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"La-ngu-Koh-Lidi3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:21:00 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:20:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:20:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52328}
 • Small_saowapa {"modified_at":"2014/02/06 09:19:34 +0700","id":44768,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"saowapa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:19:34 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e28. \u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32","created_at":"2014/02/06 09:19:19 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:19:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7628}
 • Small_n6216_n131224_08 {"modified_at":"2014/02/06 09:17:36 +0700","id":44767,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"n6216_n131224_08.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:17:36 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2014/02/06 09:17:11 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:17:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140963}
 • {"modified_at":"2014/02/06 09:16:27 +0700","id":44766,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled3.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:16:27 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:15:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:15:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":423782}
 • Small_109_20100531151511 {"modified_at":"2014/02/06 09:15:43 +0700","id":44765,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"109_20100531151511..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:15:43 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:15:22 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:15:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59365}
 • Small_otnet {"modified_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","id":44764,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"OTnet.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","media_folder_id":32,"description":"OTnet","created_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45628}
 • Small_dtv {"modified_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","id":44763,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dtv.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","media_folder_id":32,"description":"Dtv","created_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207312}
 • Small_plug3 {"modified_at":"2014/02/05 19:06:36 +0700","id":44762,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:06:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e16\u0e39\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e15\u0e48\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35 \u0e21\u0e2d\u0e01","created_at":"2014/02/05 19:06:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:06:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":808000}
 • Small_plug2 {"modified_at":"2014/02/05 19:05:18 +0700","id":44761,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:05:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e25\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:05:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:05:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":383809}
 • Small_plug1 {"modified_at":"2014/02/05 19:04:58 +0700","id":44760,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:04:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e25\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:04:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:04:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":430855}
 • Small_iron {"modified_at":"2014/02/05 19:04:41 +0700","id":44759,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"iron.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:04:41 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e15\u0e32\u0e23\u0e35\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:03:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:03:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":451959}
 • Small_233375872 {"modified_at":"2014/02/05 17:24:18 +0700","id":44758,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"233375872.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:24:18 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","created_at":"2014/02/05 17:24:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:24:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54261}
 • Small_imagesca15iij1 {"modified_at":"2014/02/05 17:23:32 +0700","id":44757,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"imagesCA15IIJ1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:23:32 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e14\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2014/02/05 17:23:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:23:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10347}
 • Small_1131_3 {"modified_at":"2014/02/05 17:17:10 +0700","id":44756,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1131_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:17:10 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07\u0e15\u0e38\u0e49\u0e07","created_at":"2014/02/05 17:16:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:16:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107543}
 • Small_15 {"modified_at":"2014/02/05 17:13:52 +0700","id":44755,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"15.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:13:52 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e04\u0e36\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e22","created_at":"2014/02/05 17:13:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:13:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44366}
 • Small_la5 {"modified_at":"2014/02/05 14:04:16 +0700","id":44754,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"la5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 14:04:16 +0700","media_folder_id":781,"description":"P3","created_at":"2014/02/05 13:58:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 13:58:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":403864}
 • Small_1604648_578721355538041_1798644714_n {"modified_at":"2014/02/05 13:31:47 +0700","id":44753,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1604648_578721355538041_1798644714_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 13:31:47 +0700","media_folder_id":219,"description":"\u0e42\u0e08\u0e23","created_at":"2014/02/05 13:31:42 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 13:31:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16144}
 • Small_bigc2557 {"modified_at":"2014/02/05 12:04:45 +0700","id":44752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC2557.02.04.P4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 12:04:45 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/05 11:46:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:46:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223997}
 • Small_bigc2557 {"modified_at":"2014/02/05 12:04:39 +0700","id":44751,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC2557.02.04.P3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 12:04:39 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/05 11:46:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:46:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":273754}
 • Small_bigc2557 {"modified_at":"2014/02/05 12:04:33 +0700","id":44750,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC2557.02.04.P2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 12:04:33 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/05 11:45:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:45:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223088}
 • Small_bigc2557 {"modified_at":"2014/02/05 12:04:27 +0700","id":44749,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC2557.02.04.P1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 12:04:27 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/05 11:45:28 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:45:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":233182}
 • Small_pressuregauge {"modified_at":"2014/02/05 11:28:33 +0700","id":44748,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pressuregauge.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 11:28:33 +0700","media_folder_id":193,"description":"sputter coater","created_at":"2014/02/05 11:28:26 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221455}
 • Small_sputterswitch {"modified_at":"2014/02/05 11:27:13 +0700","id":44747,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sputterswitch.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 11:27:13 +0700","media_folder_id":193,"description":"sputter coater","created_at":"2014/02/05 11:26:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 11:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226541}
 • Small_la2 {"modified_at":"2014/02/05 10:12:49 +0700","id":44746,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"la2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 10:12:49 +0700","media_folder_id":781,"description":"P2","created_at":"2014/02/05 10:12:34 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 10:12:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":957244}
 • Small_la1 {"modified_at":"2014/02/05 10:06:49 +0700","id":44745,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"la1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 10:06:49 +0700","media_folder_id":781,"description":"p1","created_at":"2014/02/05 10:06:41 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 10:06:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":883223}
ขนาดย่อ: