นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_hood17 {"created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_file_size":218665,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45065,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood17.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_file_name":"Hood17.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood10 {"created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_file_size":188300,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45064,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood10.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_file_name":"Hood10.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood09 {"created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","asset_file_size":167987,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45063,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood09.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","asset_file_name":"Hood09.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood08 {"created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_file_size":221180,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45062,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood08.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_file_name":"Hood08.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood07 {"created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_file_size":219926,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45061,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood07.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_file_name":"Hood07.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood06 {"created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_file_size":224416,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45060,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood06.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_file_name":"Hood06.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood05 {"created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_file_size":183951,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45059,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood05.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_file_name":"Hood05.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood04 {"created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_file_size":221783,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45058,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood04.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_file_name":"Hood04.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood03 {"created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_file_size":345872,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45057,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood03.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_file_name":"Hood03.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood02 {"created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_file_size":147388,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45056,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood02.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_file_name":"Hood02.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_hood01 {"created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_file_size":163742,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45055,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Hood01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_file_name":"Hood01.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Small_ex3 {"created_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","asset_file_size":123509,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45054,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ex3.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","asset_file_name":"ex3.jpg","updated_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","media_folder_id":1004,"asset_processing":false}
 • Small_ex2 {"created_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","asset_file_size":152244,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45053,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ex2.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","asset_file_name":"ex2.jpg","updated_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","media_folder_id":1004,"asset_processing":false}
 • Small_image0 {"created_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","asset_file_size":60379,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45052,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"exercise","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","asset_file_name":"Image0.jpg","updated_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","media_folder_id":1004,"asset_processing":false}
 • Small_biodiversity-188175-4 {"created_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","asset_file_size":159324,"commentable":false,"modified_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45051,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e30\u0e15\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","asset_file_name":"biodiversity-188175-4.jpg","updated_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","media_folder_id":1161,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker7 {"created_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","asset_file_size":145970,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45050,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","asset_file_name":"RiceCooker7.jpg","updated_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker6 {"created_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","asset_file_size":404298,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45049,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","asset_file_name":"RiceCooker6.JPG","updated_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker5 {"created_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","asset_file_size":385574,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45048,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","asset_file_name":"RiceCooker5.JPG","updated_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker4 {"created_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","asset_file_size":389402,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45047,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","asset_file_name":"RiceCooker4.JPG","updated_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker3 {"created_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","asset_file_size":407178,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45046,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","asset_file_name":"RiceCooker3.JPG","updated_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker2 {"created_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","asset_file_size":183194,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45045,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","asset_file_name":"RiceCooker2.jpg","updated_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_ricecooker1 {"created_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","asset_file_size":316146,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45044,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","asset_file_name":"RiceCooker1.JPG","updated_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
 • Small_comparemendeley3 {"created_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","asset_file_size":51724,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45043,"asset_content_type":"image/png","description":"Mendeley","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley3.png","updated_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","media_folder_id":41,"asset_processing":false}
 • Small_comparemendeley2 {"created_at":"2014/02/17 18:35:46 +0700","asset_file_size":45232,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 18:35:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45042,"asset_content_type":"image/png","description":"Mendeley","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 18:35:46 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley2.png","updated_at":"2014/02/17 18:35:56 +0700","media_folder_id":41,"asset_processing":false}
 • Small_comparemendeley1 {"created_at":"2014/02/17 18:35:14 +0700","asset_file_size":50290,"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 18:35:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45041,"asset_content_type":"image/png","description":"Mendeley","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 18:35:14 +0700","asset_file_name":"CompareMendeley1.png","updated_at":"2014/02/17 18:35:24 +0700","media_folder_id":41,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: