นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_banner {"modified_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","id":631,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"banner.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","media_folder_id":260,"description":"banner","created_at":"2007/11/20 17:16:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6552}
 • Tiny_09_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","id":626,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"09_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:09:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63196}
 • Tiny_06_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","id":625,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:08:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63234}
 • Tiny_06_2sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","id":624,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_2sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:08:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59601}
 • Tiny_06_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","id":623,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:07:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60308}
 • Tiny_05_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","id":622,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:07:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58831}
 • Tiny_05_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","id":621,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:06:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54056}
 • Tiny_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","id":620,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","media_folder_id":260,"description":"bg","created_at":"2007/11/20 16:05:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3942}
 • Tiny_04_sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","id":619,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04_sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","created_at":"2007/11/20 16:05:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58243}
 • Tiny_02_2sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":618,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02_2sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e393\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 16:04:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64226}
 • Tiny_02_1sago {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":617,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02_1sago.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e392","created_at":"2007/11/20 16:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60294}
 • Tiny_01 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","id":616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e391","created_at":"2007/11/20 16:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57959}
 • Tiny_welcome16 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","id":615,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcome16.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","media_folder_id":260,"description":"banner","created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19929}
 • Tiny_aar {"modified_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","id":614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"aar.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","media_folder_id":292,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 15:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8727}
 • Tiny_s6 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"6","created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113319}
 • Tiny_s5 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"5","created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98973}
 • Tiny_s4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":610,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"4","created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112634}
 • Tiny_s3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":609,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"3","created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102572}
 • Tiny_s2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":608,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"2","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106786}
 • Tiny_s1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","id":607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106799}
 • Tiny_ts2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","id":606,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ts2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2007/11/20 13:24:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51376}
 • Tiny_ts1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","id":605,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ts1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2007/11/20 13:24:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79517}
 • Tiny_สุพัตรา__วิจิตรโสภา {"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","id":604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32__\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 12:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11761}
 • Tiny_ws2_5 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","id":603,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178343}
 • Tiny_ws2_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","id":602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174618}
 • Tiny_ws2_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","id":601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170114}
 • Tiny_ws2_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","id":600,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179996}
 • Tiny_ws2_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","id":599,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS2_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169277}
 • Tiny_ws_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","id":598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174755}
 • Tiny_ws_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","id":597,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158859}
 • Tiny_ws_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","id":596,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175954}
 • Tiny_ws_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","id":595,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WS_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":15,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/20 11:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150092}
 • Tiny_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","id":594,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":260,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9212}
 • Tiny_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","id":593,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","media_folder_id":260,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2483}
 • Tiny_tip {"modified_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","id":592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/12/19 17:34:17 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tip.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","media_folder_id":287,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30\u0026nbsp; \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2007/11/20 09:28:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":813096}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","id":589,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","media_folder_id":161,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2007/11/19 18:41:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":552567}
 • Tiny_kapook-17547-6363 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","id":588,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook-17547-6363.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","media_folder_id":285,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","created_at":"2007/11/19 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4620}
 • Tiny_dcam0269 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":586,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0269.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":166983}
 • Tiny_dcam0268 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":585,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0268.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"Filter","created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171026}
 • Tiny_dcam0267 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":584,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0267.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170250}
 • Tiny_dcam0266 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":583,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DCAM0266.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170841}
 • Tiny_share2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":582,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52011}
 • Tiny_share1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":581,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46210}
 • Tiny_prinya_140 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","id":580,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prinya_140.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/19 15:57:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1490157}
 • Tiny_prinya_139 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","id":579,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prinya_139.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/19 15:56:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1490562}
 • Tiny_rasikorn1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","id":578,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rasikorn1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 15:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68536}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","id":576,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rasikon.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","media_folder_id":54,"description":"r","created_at":"2007/11/19 15:30:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33060}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":575,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BSC_Class_E2.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"Balanced Scorecard and Strategic Management","created_at":"2007/11/19 15:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2173440}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":574,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BSC_Class_E1.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"Balanced Scorecard and Its Applications","created_at":"2007/11/19 15:07:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1990144}
 • Tiny_img_2155 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","id":573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2155.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":273,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e07\u0e32\u0e19 psu-open ","created_at":"2007/11/19 13:59:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3253159}
 • Tiny_ask {"modified_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","id":572,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ask.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","media_folder_id":59,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c (Ask a librarian)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 13:31:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17490}
 • Tiny_single1 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","id":571,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"single1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u003Cp\u003EGraduation Day at Johns Hopkins (2002)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 13:16:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107298}
 • Tiny_single {"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","id":570,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"single.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22","created_at":"2007/11/19 13:13:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15318}
 • Tiny_share {"modified_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","id":569,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","media_folder_id":256,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e35 2549\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 12:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261032}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","id":568,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":277,"description":"pic","created_at":"2007/11/19 11:58:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52854}
 • Tiny_winter {"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","id":567,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Winter.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":271,"description":"\u0e2b","created_at":"2007/11/19 11:56:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105542}
 • Tiny_81854 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","id":566,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"81854.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2007/11/19 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59877}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","id":565,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":42,"description":"]","created_at":"2007/11/19 11:55:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","id":563,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":271,"description":"\u0e27","created_at":"2007/11/19 11:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_cat {"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","id":562,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":261,"description":"\u003Cp\u003ECute cat\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 11:53:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2490}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","id":561,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","media_folder_id":9,"description":"potho","created_at":"2007/11/19 11:53:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52854}
 • Tiny_img_0378 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","id":560,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0378.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 10:25:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3294828}
 • Tiny_img_0033 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","id":559,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0033.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 09:56:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1881233}
 • Tiny_img_0250 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","id":558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0250.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:53:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2427523}
 • Tiny_img_0300 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","id":557,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0300.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:52:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2213185}
 • Tiny_global_warm {"modified_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","id":556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"global_warm.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","media_folder_id":116,"description":"global_warm","created_at":"2007/11/19 09:51:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40700}
 • Tiny_img_0286 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","id":555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0286.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:50:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1619951}
 • Tiny_img_0277 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","id":554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0277.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:49:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2196814}
 • Tiny_img_0103 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","id":553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0103.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:48:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2445639}
 • Tiny_result4 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","id":552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"result4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","media_folder_id":75,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2007/11/19 09:45:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137922}
 • Tiny_img_0205 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","id":551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0205.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 09:44:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1801596}
 • Tiny_result3 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","id":550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"result3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","media_folder_id":75,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 3","created_at":"2007/11/19 09:44:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197680}
 • Tiny_img_0197 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","id":549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0197.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","created_at":"2007/11/19 09:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2228777}
 • Tiny_img_0157 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:11 +0700","id":548,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0157.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:11 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 09:42:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3773362}
 • Tiny_result2 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:06 +0700","id":547,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"result2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:06 +0700","media_folder_id":75,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2007/11/19 09:42:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103585}
 • Tiny_result1 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","id":546,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"result1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","media_folder_id":75,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/50 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2007/11/19 09:41:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170357}
 • Tiny_form4 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","id":545,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"form4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/18 11:05:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27957}
 • Tiny_form3 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","id":544,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"form3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/18 11:05:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27118}
 • Tiny_form2 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","id":543,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"form2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","media_folder_id":54,"description":"f","created_at":"2007/11/18 11:04:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32144}
 • Tiny_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ptom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e2d\u0e34\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e04\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:12:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11769}
 • Tiny_tb1 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/17 22:18:15 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":5,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tb1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:11:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17829}
ขนาดย่อ: