นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_spa51696 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","id":409,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51696.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:47:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1959545}
 • Tiny_spa51691 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","id":408,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51691.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:46:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1923938}
 • Tiny_spa51690 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","id":407,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51690.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:45:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1985041}
 • Tiny_spa51689 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","id":406,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51689.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1976562}
 • Tiny_spa51688 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","id":405,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51688.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:42:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1963620}
 • Tiny_spa51685 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","id":404,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51685.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/12 10:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1948066}
 • Tiny_spa51680 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","id":403,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51680.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:39:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1946277}
 • Tiny_spa51678 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","id":402,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51678.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:37:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1979156}
 • Tiny_spa51676 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","id":401,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51676.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/12 10:36:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1914244}
 • Tiny_spa51674 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","id":400,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51674.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/12 10:35:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1939670}
 • Tiny_p1150166 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","id":399,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150166.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:25:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26267}
 • Tiny_p1150224 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","id":398,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150224.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:16:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42082}
 • Tiny_p1150200 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","id":397,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150200.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:16:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41497}
 • Tiny_p1150176 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","id":396,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150176.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:14:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32836}
 • Tiny_p1150173 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","id":395,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150173.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36777}
 • Tiny_p1150187 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","id":394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150187.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","media_folder_id":107,"description":"5s","created_at":"2007/11/12 09:12:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48876}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","id":393,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PersonalKPI.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 -- Personal KPIs\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/11 15:59:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102912}
 • Tiny_simple_agreements {"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","id":392,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"simple_agreements.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":99,"description":"simple agreements","created_at":"2007/11/11 14:32:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16608}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","id":391,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bike_Brochure.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":114,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/11 00:54:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":464123}
 • Tiny_19194_27381 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"19194_27381.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e35\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","created_at":"2007/11/10 16:08:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5914}
 • Tiny_kapook_10692 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","id":389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook_10692.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/10 15:10:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20537}
 • Tiny_40-20071109122004 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","id":386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"40-20071109122004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","created_at":"2007/11/10 14:52:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17485}
 • Tiny_kapook_2890 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","id":385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook_2890.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2007/11/10 14:49:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9271}
 • Tiny_clip_21 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","id":383,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Clip_21.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/10 14:18:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18179}
 • Tiny_kapook_40429 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","id":382,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook_40429.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1aweb\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/10 14:02:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12776}
 • Tiny_kapook_43038 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","id":381,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kapook_43038.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/10 13:42:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12642}
 • Tiny_34-20071004165342 {"modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","id":380,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"34-20071004165342.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","media_folder_id":215,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/10 13:35:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80936}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","id":379,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Employee_Separation.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9671175922430533620\u0026amp;gb=AG4VLnJM8Nz7PrRtgAKlNRVAgxUi64FY7cshLEA5X0R3gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Managing Employee Separation\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:29:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":564224}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","id":378,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19-Appraising_Performance.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D595454709798682232\u0026amp;gb=AHMkzTDX21xorG2KNCXNEi6fQjTw_mOlVIoOhA0zsa7ogk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19 -- Appraising and Managing for Performance\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:26:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":514560}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","id":377,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c-Administering_Benefits.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9807101836464438800\u0026amp;gb=AFtFQc-wlDM7rYlZiQ70sGK1UEA6Zi_B2zZHmJxImZ2-gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Designing and Administering Benefits\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":403968}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","id":376,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08-Rewarding_Performance.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D17964320227847989340\u0026amp;gb=APHyGxmdbeDXO3sccbkknaxKHkTm6dfurcGf5f4iJY6xgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08 -- Rewarding performance\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:18:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":510976}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","id":375,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19-Managing_compensation.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D2535090118972017492\u0026amp;gb=AFSRtUKbzg_I1I0tK6nQNTXfWXroyNqBqQM8CFZAaQW4gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19 -- Managing Compensation\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:14:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":486912}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","id":374,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/04/10 15:43:25 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":4,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Developing_Career.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Developing Career (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:10:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":431104}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","id":373,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-Training_and_Development.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D14751154399037808318\u0026amp;gb=ACewiWUs0zc4Uo_bjDtLfuQoyGUXXj8cSvQ7dpsEQLmGgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Training and Development\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:07:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500736}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","id":372,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01-Recruiting_and_Selecting.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D11178514733801279604\u0026amp;gb=AFPQmuKtLrxhSKDvwBBmCH31S6cXBTcnoBhVMm_U9nY1gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Recruiting and Selecting Employees\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 10:03:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":678400}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","id":371,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/07/06 12:57:07 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Work_Flows.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing Work Flows (.ppt)","created_at":"2007/11/10 09:56:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":409600}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","id":370,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/01/26 14:26:22 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":3,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c-Human_Resource_Management.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D5710059279283441546\u0026amp;gb=AIQkEr2u_ihf4qH_0OPO77FhT89RvCO1TSQSrhXACLQUgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c -- Introduction to HRM\u003C/a\u003E (.ppt)","created_at":"2007/11/10 09:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":723968}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","id":369,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9459822324315477116\u0026amp;gb=AETgGEab-NR5CRElnNu5zvJqjNtoifAYNfKFyidk7EThgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003ECourse syllabus -- \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u003C/a\u003E (.doc)","created_at":"2007/11/10 09:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150528}
 • Tiny_38 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","id":368,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"38.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":12,"description":"blackground","created_at":"2007/11/10 09:08:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1072}
 • Tiny_bg {"modified_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","id":367,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","media_folder_id":12,"description":"blackground","created_at":"2007/11/10 08:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21802}
 • Tiny_04 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","id":366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","media_folder_id":219,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 4","created_at":"2007/11/09 23:09:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12324}
 • Tiny_03 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","id":365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","media_folder_id":219,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 3","created_at":"2007/11/09 23:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9401}
 • Tiny_02 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","id":364,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","media_folder_id":219,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 2","created_at":"2007/11/09 23:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29826}
 • Tiny_01 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","id":363,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","media_folder_id":219,"description":"Thai Words Separator for Firefox","created_at":"2007/11/09 22:57:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38157}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-11 {"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","id":362,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"description":"555","created_at":"2007/11/09 18:37:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106393}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-1 {"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","id":361,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"description":"11","created_at":"2007/11/09 18:35:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41467}
 • Tiny_flowers_and_blue_sky_7968_1280_1024 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","id":358,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Flowers_and_Blue_Sky_7968_1280_1024.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","media_folder_id":5,"description":"3456","created_at":"2007/11/09 18:08:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162053}
 • Tiny_leaf_010_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","id":357,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"leaf_010_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"description":"123","created_at":"2007/11/09 18:07:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150843}
 • Tiny_colors_8545_1280_1024 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","id":356,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Colors_8545_1280_1024.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"description":"Background-2","created_at":"2007/11/09 18:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95235}
 • Tiny_landscape11_1024x768 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","id":355,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"landscape11_1024x768.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","media_folder_id":5,"description":"Background-1","created_at":"2007/11/09 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210900}
 • Tiny_204131 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","id":354,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"204131.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","media_folder_id":84,"description":"\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32","created_at":"2007/11/09 17:27:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36987}
 • Tiny_pichanunr {"modified_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","id":353,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pichanunr.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","media_folder_id":239,"description":"\u003Cp\u003Epichanunr\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 17:01:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4027}
 • Tiny_bic {"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","id":351,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bic.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66820}
 • Tiny_ซ่อมเครื่อง {"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","id":350,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":219,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/09 15:39:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27706}
 • Tiny_pornpitra {"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","id":349,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pornpitra.o2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":231,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22","created_at":"2007/11/09 14:38:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37231}
 • Tiny_แปลงผัก {"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","id":348,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/03/08 09:22:38 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2007/11/09 11:07:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46883}
 • Tiny_floating {"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","id":347,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"floating.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 11:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50194}
 • Tiny_sb {"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","id":346,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sb.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e07\u0e01\u0e27\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 11:05:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45295}
 • Tiny_themeking9pink-icon {"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","id":345,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":34,"description":"Theme King9 (PINK)","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9714}
 • Tiny_icon-themeking9-pink {"modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","id":344,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133221}
 • Tiny_headblogking9 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","id":343,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headblogking9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61122}
 • Tiny_100_1902 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","id":342,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1902.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23","created_at":"2007/11/09 09:27:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55888}
 • Tiny_pink3_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":341,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink3_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317}
 • Tiny_pink2_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink2_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211}
 • Tiny_pink1_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","id":339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink1_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309}
 • Tiny_100_2138 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","id":338,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2138.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e43\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19...all about coffee","created_at":"2007/11/09 09:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55795}
 • Tiny_100_2137 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","id":337,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2137.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","created_at":"2007/11/09 09:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85146}
 • Tiny_100_2097 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","id":336,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2097.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..2","created_at":"2007/11/09 09:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55589}
 • Tiny_100_2088 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","id":335,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2088.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..1","created_at":"2007/11/09 09:09:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62658}
 • Tiny_100_2050 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","id":334,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2050.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e22\u0e39\u0e19\u0e32\u0e19","created_at":"2007/11/09 09:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46611}
 • Tiny_100_2022 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","id":333,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2022.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2e\u0e39...","created_at":"2007/11/09 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87222}
 • Tiny_100_1956 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","id":332,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1956.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..2","created_at":"2007/11/09 09:06:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99954}
 • Tiny_100_1955 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","id":331,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1955.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..1","created_at":"2007/11/09 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75288}
 • Tiny_100_1908 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","id":330,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1908.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e34\u0e14","created_at":"2007/11/09 09:04:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79915}
 • Tiny_100_1932 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","id":329,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1932.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 ","created_at":"2007/11/09 09:03:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86868}
 • Tiny_100_1901 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","id":327,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1901.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/11/09 09:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61695}
 • Tiny_100_1894 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","id":326,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1894.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01-\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","created_at":"2007/11/09 09:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60946}
 • Tiny_lovefish {"modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","id":325,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lovefish.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","media_folder_id":207,"description":"lovefish","created_at":"2007/11/09 01:19:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4162}
 • Tiny_backweb {"modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","id":324,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BackWeb.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","media_folder_id":207,"description":"backweb","created_at":"2007/11/09 01:16:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9552}
 • Tiny_sparklebkgd {"modified_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","id":323,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sparklebkgd.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","media_folder_id":207,"description":"sparklebkgd","created_at":"2007/11/09 01:07:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14946}
 • Tiny_bluestars {"modified_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","id":322,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bluestars.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","media_folder_id":207,"description":"bluestars","created_at":"2007/11/09 01:01:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2735}
ขนาดย่อ: