นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_spa51779 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51779.JPG","created_at":"2007/11/13 09:08:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23","asset_file_size":1988674,"modified_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51724 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51724.JPG","created_at":"2007/11/12 20:33:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e19\u0e35\u0e48\u0e44\u0e07\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e15\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u003Cfont color=\"#008080\"\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e04\u0e19\u0e25\u0e30 1 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u003C/font\u003E\u0026nbsp;\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0026nbsp;\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e43\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e46\u0026nbsp; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u003C/font\u003E\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e03\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0026nbsp; \u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e03\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/em\u003E","asset_file_size":1905671,"modified_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":412,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51780 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51780.JPG","created_at":"2007/11/12 20:17:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 \u0e0f\u0e47\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e19\u0e30\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0026nbsp; \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e19\u0e41\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/em\u003E","asset_file_size":1977226,"modified_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":411,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc00746 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00746.JPG","created_at":"2007/11/12 18:24:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"55","asset_file_size":982784,"modified_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","media_folder_id":240,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":410,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_spa51696 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51696.JPG","created_at":"2007/11/12 10:47:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1959545,"modified_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":409,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51691 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51691.JPG","created_at":"2007/11/12 10:46:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1923938,"modified_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":408,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51690 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51690.JPG","created_at":"2007/11/12 10:45:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1985041,"modified_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":407,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51689 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51689.JPG","created_at":"2007/11/12 10:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1976562,"modified_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":406,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51688 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51688.JPG","created_at":"2007/11/12 10:42:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1963620,"modified_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":405,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51685 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51685.JPG","created_at":"2007/11/12 10:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":1948066,"modified_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":404,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51680 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51680.JPG","created_at":"2007/11/12 10:39:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1946277,"modified_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":403,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51678 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51678.JPG","created_at":"2007/11/12 10:37:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1979156,"modified_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51676 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51676.JPG","created_at":"2007/11/12 10:36:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1914244,"modified_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51674 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51674.JPG","created_at":"2007/11/12 10:35:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":1939670,"modified_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":400,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150166 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150166.JPG","created_at":"2007/11/12 09:25:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":26267,"modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":399,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150224 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150224.jpg","created_at":"2007/11/12 09:16:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":42082,"modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":398,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150200 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150200.jpg","created_at":"2007/11/12 09:16:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":41497,"modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":397,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150176 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150176.jpg","created_at":"2007/11/12 09:14:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":32836,"modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":396,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150173 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150173.jpg","created_at":"2007/11/12 09:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":36777,"modified_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":395,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1150187 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150187.jpg","created_at":"2007/11/12 09:12:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5s","asset_file_size":48876,"modified_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","media_folder_id":107,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":394,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"PersonalKPI.doc","created_at":"2007/11/11 15:59:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 -- Personal KPIs\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":102912,"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":393,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_simple_agreements {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"simple_agreements.JPG","created_at":"2007/11/11 14:32:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"simple agreements","asset_file_size":16608,"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":392,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Bike_Brochure.pdf","created_at":"2007/11/11 00:54:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":464123,"modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","media_folder_id":114,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":391,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_19194_27381 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"19194_27381.gif","created_at":"2007/11/10 16:08:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e35\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","asset_file_size":5914,"modified_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":390,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapook_10692 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kapook_10692.gif","created_at":"2007/11/10 15:10:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_file_size":20537,"modified_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":389,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_40-20071109122004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"40-20071109122004.jpg","created_at":"2007/11/10 14:52:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","asset_file_size":17485,"modified_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":386,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapook_2890 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kapook_2890.gif","created_at":"2007/11/10 14:49:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":9271,"modified_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":385,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_clip_21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Clip_21.jpg","created_at":"2007/11/10 14:18:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u003C/p\u003E","asset_file_size":18179,"modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":383,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapook_40429 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kapook_40429.gif","created_at":"2007/11/10 14:02:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1aweb\u003C/p\u003E","asset_file_size":12776,"modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":382,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapook_43038 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kapook_43038.gif","created_at":"2007/11/10 13:42:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_file_size":12642,"modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":381,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_34-20071004165342 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"34-20071004165342.jpg","created_at":"2007/11/10 13:35:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":80936,"modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":380,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Employee_Separation.ppt","created_at":"2007/11/10 10:29:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9671175922430533620\u0026amp;gb=AG4VLnJM8Nz7PrRtgAKlNRVAgxUi64FY7cshLEA5X0R3gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Managing Employee Separation\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":564224,"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":379,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19-Appraising_Performance.ppt","created_at":"2007/11/10 10:26:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D595454709798682232\u0026amp;gb=AHMkzTDX21xorG2KNCXNEi6fQjTw_mOlVIoOhA0zsa7ogk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19 -- Appraising and Managing for Performance\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":514560,"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":378,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c-Administering_Benefits.ppt","created_at":"2007/11/10 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9807101836464438800\u0026amp;gb=AFtFQc-wlDM7rYlZiQ70sGK1UEA6Zi_B2zZHmJxImZ2-gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Designing and Administering Benefits\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":403968,"modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":377,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08-Rewarding_Performance.ppt","created_at":"2007/11/10 10:18:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D17964320227847989340\u0026amp;gb=APHyGxmdbeDXO3sccbkknaxKHkTm6dfurcGf5f4iJY6xgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08 -- Rewarding performance\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":510976,"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":376,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19-Managing_compensation.ppt","created_at":"2007/11/10 10:14:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D2535090118972017492\u0026amp;gb=AFSRtUKbzg_I1I0tK6nQNTXfWXroyNqBqQM8CFZAaQW4gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19 -- Managing Compensation\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":486912,"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":375,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Developing_Career.ppt","created_at":"2007/11/10 10:10:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/04/10 15:43:25 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Developing Career (.ppt)","asset_file_size":431104,"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":374,"comment_counter":4,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-Training_and_Development.ppt","created_at":"2007/11/10 10:07:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D14751154399037808318\u0026amp;gb=ACewiWUs0zc4Uo_bjDtLfuQoyGUXXj8cSvQ7dpsEQLmGgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Training and Development\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":500736,"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":373,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01-Recruiting_and_Selecting.ppt","created_at":"2007/11/10 10:03:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D11178514733801279604\u0026amp;gb=AFPQmuKtLrxhSKDvwBBmCH31S6cXBTcnoBhVMm_U9nY1gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Recruiting and Selecting Employees\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":678400,"modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":372,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Work_Flows.ppt","created_at":"2007/11/10 09:56:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/07/06 12:57:07 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing Work Flows (.ppt)","asset_file_size":409600,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":371,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c-Human_Resource_Management.ppt","created_at":"2007/11/10 09:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/01/26 14:26:22 +0700","description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D5710059279283441546\u0026amp;gb=AIQkEr2u_ihf4qH_0OPO77FhT89RvCO1TSQSrhXACLQUgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c -- Introduction to HRM\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":723968,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":370,"comment_counter":3,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc","created_at":"2007/11/10 09:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9459822324315477116\u0026amp;gb=AETgGEab-NR5CRElnNu5zvJqjNtoifAYNfKFyidk7EThgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003ECourse syllabus -- \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u003C/a\u003E (.doc)","asset_file_size":150528,"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":369,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_38 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"38.gif","created_at":"2007/11/10 09:08:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blackground","asset_file_size":1072,"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":12,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg.gif","created_at":"2007/11/10 08:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blackground","asset_file_size":21802,"modified_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","media_folder_id":12,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"04.gif","created_at":"2007/11/09 23:09:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 4","asset_file_size":12324,"modified_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"03.gif","created_at":"2007/11/09 23:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 3","asset_file_size":9401,"modified_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"02.gif","created_at":"2007/11/09 23:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 2","asset_file_size":29826,"modified_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"01.gif","created_at":"2007/11/09 22:57:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox","asset_file_size":38157,"modified_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-11.jpg","created_at":"2007/11/09 18:37:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"555","asset_file_size":106393,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-1.jpg","created_at":"2007/11/09 18:35:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11","asset_file_size":41467,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":361,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flowers_and_blue_sky_7968_1280_1024 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flowers_and_Blue_Sky_7968_1280_1024.jpg","created_at":"2007/11/09 18:08:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3456","asset_file_size":162053,"modified_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":358,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_leaf_010_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leaf_010_1.jpg","created_at":"2007/11/09 18:07:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"123","asset_file_size":150843,"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":357,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_colors_8545_1280_1024 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Colors_8545_1280_1024.jpg","created_at":"2007/11/09 18:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Background-2","asset_file_size":95235,"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":356,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_landscape11_1024x768 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"landscape11_1024x768.jpg","created_at":"2007/11/09 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Background-1","asset_file_size":210900,"modified_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":355,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_204131 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"204131.gif","created_at":"2007/11/09 17:27:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32","asset_file_size":36987,"modified_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","media_folder_id":84,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":354,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pichanunr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pichanunr.jpg","created_at":"2007/11/09 17:01:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Epichanunr\u003C/p\u003E","asset_file_size":4027,"modified_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","media_folder_id":239,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":353,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bic {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bic.jpg","created_at":"2007/11/09 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":66820,"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":13,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":351,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ซ่อมเครื่อง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07.jpg","created_at":"2007/11/09 15:39:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_file_size":27706,"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":350,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pornpitra {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornpitra.o2.jpg","created_at":"2007/11/09 14:38:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_file_size":37231,"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":231,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":349,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_แปลงผัก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","created_at":"2007/11/09 11:07:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/03/08 09:22:38 +0700","description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":46883,"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":348,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Tiny_floating {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"floating.jpg","created_at":"2007/11/09 11:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":50194,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":347,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sb.jpg","created_at":"2007/11/09 11:05:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e07\u0e01\u0e27\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":45295,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":346,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_themeking9pink-icon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Theme King9 (PINK)","asset_file_size":9714,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":345,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_icon-themeking9-pink {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","asset_file_size":133221,"modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":344,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_headblogking9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"headblogking9.jpg","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","asset_file_size":61122,"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":343,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1902 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1902.JPG","created_at":"2007/11/09 09:27:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23","asset_file_size":55888,"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":342,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pink3_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink3_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","asset_file_size":317,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":341,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pink2_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink2_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","asset_file_size":211,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":340,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pink1_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink1_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","asset_file_size":309,"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":339,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2138 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2138.JPG","created_at":"2007/11/09 09:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19...all about coffee","asset_file_size":55795,"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":338,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2137 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2137.JPG","created_at":"2007/11/09 09:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_file_size":85146,"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":337,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2097 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2097.JPG","created_at":"2007/11/09 09:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..2","asset_file_size":55589,"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":336,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2088 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2088.JPG","created_at":"2007/11/09 09:09:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..1","asset_file_size":62658,"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":335,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2050 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2050.JPG","created_at":"2007/11/09 09:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e22\u0e39\u0e19\u0e32\u0e19","asset_file_size":46611,"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":334,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_2022 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2022.JPG","created_at":"2007/11/09 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2e\u0e39...","asset_file_size":87222,"modified_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":333,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1956 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1956.JPG","created_at":"2007/11/09 09:06:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..2","asset_file_size":99954,"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":332,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1955 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1955.JPG","created_at":"2007/11/09 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..1","asset_file_size":75288,"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":331,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1908 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1908.JPG","created_at":"2007/11/09 09:04:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_file_size":79915,"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":330,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1932 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1932.JPG","created_at":"2007/11/09 09:03:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 ","asset_file_size":86868,"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":329,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1901 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1901.JPG","created_at":"2007/11/09 09:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":61695,"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":327,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1894 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1894.JPG","created_at":"2007/11/09 09:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01-\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_file_size":60946,"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":326,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: