นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9459822324315477116\u0026amp;gb=AETgGEab-NR5CRElnNu5zvJqjNtoifAYNfKFyidk7EThgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003ECourse syllabus -- \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u003C/a\u003E (.doc)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150528,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 09:36:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_38 {"member_only_commentable":false,"description":"blackground","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"38.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1072,"media_folder_id":12,"created_at":"2007/11/10 09:08:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg {"member_only_commentable":false,"description":"blackground","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"bg.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21802,"media_folder_id":12,"created_at":"2007/11/10 08:50:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_04 {"member_only_commentable":false,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"04.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12324,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/09 23:09:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_03 {"member_only_commentable":false,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"03.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9401,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/09 23:06:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02 {"member_only_commentable":false,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"02.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29826,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/09 23:00:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_01 {"member_only_commentable":false,"description":"Thai Words Separator for Firefox","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":363,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38157,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/09 22:57:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-11 {"member_only_commentable":false,"description":"555","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":362,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106393,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:37:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_saint_patrick_shamrock_ใหม่-1 {"member_only_commentable":false,"description":"11","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41467,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:35:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_flowers_and_blue_sky_7968_1280_1024 {"member_only_commentable":false,"description":"3456","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"Flowers_and_Blue_Sky_7968_1280_1024.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162053,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:08:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_leaf_010_1 {"member_only_commentable":false,"description":"123","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"leaf_010_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150843,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:07:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_colors_8545_1280_1024 {"member_only_commentable":false,"description":"Background-2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"Colors_8545_1280_1024.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95235,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:04:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_landscape11_1024x768 {"member_only_commentable":false,"description":"Background-1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"landscape11_1024x768.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210900,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/09 18:02:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_204131 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"204131.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36987,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/09 17:27:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pichanunr {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Epichanunr\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"pichanunr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4027,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/11/09 17:01:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bic {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"bic.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66820,"media_folder_id":13,"created_at":"2007/11/09 15:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ซ่อมเครื่อง {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":350,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27706,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/09 15:39:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pornpitra {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"pornpitra.o2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37231,"media_folder_id":231,"created_at":"2007/11/09 14:38:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_แปลงผัก {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":348,"last_commented_at":"2010/03/08 09:22:38 +0700","commentable":true,"asset_file_size":46883,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/09 11:07:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_floating {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"floating.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50194,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/09 11:06:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sb {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e07\u0e01\u0e27\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"sb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45295,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/09 11:05:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_themeking9pink-icon {"member_only_commentable":false,"description":"Theme King9 (PINK)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9714,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_icon-themeking9-pink {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133221,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_headblogking9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"headblogking9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61122,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1902 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_1902.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55888,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:27:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pink3_ptom {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"pink3_ptom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pink2_ptom {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"pink2_ptom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pink1_ptom {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"pink1_ptom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2138 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19...all about coffee","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2138.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55795,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:11:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2137 {"member_only_commentable":false,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2137.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85146,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:10:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2097 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2097.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55589,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:09:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2088 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2088.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62658,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:09:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2050 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e22\u0e39\u0e19\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2050.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46611,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:08:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2022 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2e\u0e39...","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_file_name":"100_2022.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87222,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:07:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1956 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1956.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99954,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:06:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1955 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1955.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75288,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:06:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1908 {"member_only_commentable":false,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1908.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79915,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:04:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1932 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1932.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86868,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:03:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1901 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1901.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61695,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:01:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1894 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01-\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"100_1894.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60946,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/09 09:00:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lovefish {"member_only_commentable":false,"description":"lovefish","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"lovefish.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4162,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 01:19:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_backweb {"member_only_commentable":false,"description":"backweb","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"BackWeb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9552,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 01:16:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sparklebkgd {"member_only_commentable":false,"description":"sparklebkgd","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"sparklebkgd.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14946,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 01:07:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bluestars {"member_only_commentable":false,"description":"bluestars","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"bluestars.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2735,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 01:01:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kidsback {"member_only_commentable":false,"description":"kidsback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"kidsback.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2685,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 00:57:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_heartblue {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eheartblue\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"heartblue.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2091,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/09 00:55:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150188 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"P1150188.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":316,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1437744,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 20:30:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150215 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"P1150215.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":315,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1432462,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 20:29:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150121 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"P1150121.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":314,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1344238,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 20:28:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_note {"member_only_commentable":false,"description":"Note","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"note.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":313,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19075,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/08 20:25:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_flower6 {"member_only_commentable":false,"description":"background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"Flower6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":312,"last_commented_at":"2009/04/25 17:54:26 +0700","commentable":true,"asset_file_size":32037,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/08 20:24:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","comment_counter":3,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_นก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebird\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e19\u0e01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":311,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30354,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/08 20:21:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_post-1-1162583160 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_file_name":"post-1-1162583160.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":310,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27795,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/08 20:15:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_43508-1 {"member_only_commentable":false,"description":"back","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"kapook_43508-1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":308,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51345,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 20:08:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_43507 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eback\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"kapook_43507.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16641,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 20:04:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_060113072640kc6 {"member_only_commentable":false,"description":"diary","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"060113072640kc6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":306,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71327,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/08 19:56:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_43521 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e38\u0e01\u0e14\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"kapook_43521.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":305,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8869,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 19:56:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pic08772 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e2d\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"pic08772.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":304,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49176,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/08 19:39:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bk2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"bk2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":303,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3321,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 19:20:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_3128154f {"member_only_commentable":false,"description":"wallpaper","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"3128154f.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":302,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":40558,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/08 19:14:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fingerprints {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Efingerprints\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"fingerprints.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15101,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/08 18:40:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_xmas-angels-gold {"member_only_commentable":false,"description":"Xmas-angels-gold","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"Xmas-angels-gold.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":299,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3060,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/08 17:57:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pam2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e212\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"PAM2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":298,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43460,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/11/08 17:39:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pam1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"PAM1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":297,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27838,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/11/08 17:38:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_postgang_251171 {"member_only_commentable":false,"description":"bg-pin1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"postgang_251171.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":296,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1871,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/08 17:25:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"bg-pin.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":295,"last_commented_at":"2009/06/24 22:27:00 +0700","commentable":true,"asset_file_size":3932214,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/08 17:22:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:08 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54563,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:52:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_8 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52451,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:52:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_7 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58829,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:51:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_6 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56116,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:51:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_5 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62886,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:50:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_4 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65253,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:50:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_3 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","asset_file_name":"resize_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53687,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:49:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_2 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"resize_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58980,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:49:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_resize_1 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleanning day \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"resize_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57654,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/08 09:48:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg_pazma_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"BG_pazma_2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":390,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/08 00:18:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_cars {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e02\u0e19\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"cars.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31973,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/07 20:10:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_3_books {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d 3 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"3_books.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30565,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/07 18:19:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dance4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\" style=\"background-color: #00ffff\"\u003E\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 \u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u003C/font\u003E\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e43\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e31\u0e14 \u0e46\u0026nbsp; \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0026nbsp; \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\u0026nbsp; \u0e19\u0e30\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0026nbsp; \u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"dance4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":282,"last_commented_at":"2009/02/09 13:39:27 +0700","commentable":true,"asset_file_size":7999,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/07 15:08:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc08931 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"DSC08931.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2229040,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/07 14:40:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1862 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35-2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_file_name":"100_1862.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59670,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/07 13:21:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: