นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_img_20140205_192824 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/06 16:00:01 +0700","asset_file_name":"IMG_20140205_192824.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192993,"media_folder_id":737,"created_at":"2014/02/06 16:00:01 +0700","modified_at":"2014/02/06 16:00:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:00:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44794,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49212,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 15:55:40 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44793,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73239,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:55:40 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:55:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:55:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 15:55:15 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44792,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72229,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:55:15 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:55:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:55:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 15:54:13 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63358,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:54:13 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:54:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 55 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2556","asset_updated_at":"2014/02/06 15:53:29 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":758784,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:53:29 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:53:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:53:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 15:39:21 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44789,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163000,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:39:21 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:39:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:39:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p9 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 55 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2556","asset_updated_at":"2014/02/06 15:39:03 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p9.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44788,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105053,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 15:39:03 +0700","modified_at":"2014/02/06 15:39:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:39:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 14:25:35 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.8.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44787,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337104,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 14:25:36 +0700","modified_at":"2014/02/06 14:25:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:25:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 14:24:57 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.7.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44786,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":302964,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 14:24:57 +0700","modified_at":"2014/02/06 14:25:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:25:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 14:24:09 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.7.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44785,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":292402,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 14:24:09 +0700","modified_at":"2014/02/06 14:24:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:24:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 14:23:29 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.5.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44784,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254537,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 14:23:30 +0700","modified_at":"2014/02/06 14:23:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 14:23:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:54:51 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.5.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44783,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":308897,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:54:51 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:55:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:55:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:52:46 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.4.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44782,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309799,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:52:46 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:52:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:52:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.4.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44781,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316054,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.4.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287669,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.3.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158155,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.3.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309214,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.3.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317856,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.2.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":322925,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.2.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317375,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.1.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287123,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.1.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":293741,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204p {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","asset_file_name":"BigC20140204p.1.1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":292348,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_bigc20140204 {"member_only_commentable":false,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","asset_updated_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","asset_file_name":"BigC20140204.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44771,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119319,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","modified_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: