นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

  • Tiny_share5 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 23:19:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share5.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","media_folder_id":9,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62202,"last_commented_at":null}
  • Tiny_share6 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 23:17:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share6.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","media_folder_id":9,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39174,"last_commented_at":null}
  • Tiny_share2 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 23:16:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":9,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":52867,"last_commented_at":null}
  • Tiny_share1 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 23:15:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":9,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55430,"last_commented_at":null}
  • Tiny_sharepsu2 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 17:49:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sharePSU2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":2,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67424,"last_commented_at":null}
  • Tiny_share3 {"description":"share logo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 17:48:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share3.gif","updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","media_folder_id":2,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2284,"last_commented_at":null}
  • Tiny_2p8 {"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/08 15:28:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2p8.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","media_folder_id":12,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35014,"last_commented_at":"2008/02/06 10:14:44 +0700"}
ขนาดย่อ: