นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_volunteer_camp2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255679,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_volunteer_camp2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":263476,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190321,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56382,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63388,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42598,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63387,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197214,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179099,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day15jan63_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180553,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_children_day12jan63_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63384,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_moneyforstudy2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181981,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_moneyforstudy2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63382,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164783,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu_showcase8jac2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63381,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120452,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu_showcase8jac2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63380,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159136,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu_showcase8jac2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63379,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156569,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu_showcase8jac2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121600,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu_showcase8jac2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121989,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sakanan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_file_name":"sakanan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pinsak {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_file_name":"pinsak.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68495,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43717,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79355,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95919,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75626,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68116,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_coastal_dec2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150513,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: