นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16255,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled33.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2865342,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16254,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled22.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1486218,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16253,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled11.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1845974,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16252,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled55.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3742034,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":11778,"deleted_at":null,"created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43008,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nut_27 {"description":"nuch","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9536,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nut_27.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","media_folder_id":343,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96876,"last_commented_at":null}
 • Tiny_happy__life1 {"description":"Happy life1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7776,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Happy__life1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":345929,"last_commented_at":null}
 • Tiny_happy_lift {"description":"happy lift","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7772,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Happy_lift.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":329605,"last_commented_at":null}
 • Tiny_unti00 {"description":"unti","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7771,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"unti00.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15890,"last_commented_at":null}
 • Tiny_untitled-1 {"description":"dog","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6889,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/02 14:33:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Untitled-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":368035,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e38\u0e04\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6888,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/02 13:47:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Sweetnuchrakyukhitech.wma","updated_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1454285,"last_commented_at":null}
 • Tiny_i45 {"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5920,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/23 15:09:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"i45.gif","updated_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5823,"last_commented_at":null}
 • Tiny_untitled-2 {"description":"series","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5919,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/23 15:08:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Untitled-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":745156,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image014 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5677,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:44:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image014.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11714,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image013 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a13","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5676,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:43:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image013.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":14615,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image012 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a12","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5675,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:43:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image012.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17958,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image011 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a11","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5674,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:42:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image011.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12253,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image010 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5673,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:41:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image010.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11182,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image009 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5672,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image009.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11147,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image008 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5671,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image008.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8678,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image007 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5670,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image007.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13053,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image006 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5669,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image006.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11069,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image005 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5668,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image005.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12523,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image004 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5667,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image004.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8903,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image003 {"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5666,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image003.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12723,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: