นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16255,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled33.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2865342,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16254,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled22.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1486218,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16253,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled11.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1845974,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16252,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled55.bmp","updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3742034,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":11778,"deleted_at":null,"created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43008,"last_commented_at":null}
  • Small_nut_27 {"description":"nuch","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9536,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nut_27.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","media_folder_id":343,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96876,"last_commented_at":null}
  • Small_happy__life1 {"description":"Happy life1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7776,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Happy__life1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":345929,"last_commented_at":null}
  • Small_happy_lift {"description":"happy lift","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7772,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Happy_lift.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":329605,"last_commented_at":null}
  • Small_unti00 {"description":"unti","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7771,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"unti00.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15890,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: