นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • Tiny_15 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e43\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1496,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:38:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"15.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41932,"last_commented_at":null}
 • Tiny_14 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e1d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1495,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:37:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"14.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35980,"last_commented_at":null}
 • Tiny_13 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1494,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:37:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39139,"last_commented_at":null}
 • Tiny_12 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1493,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:36:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":40833,"last_commented_at":null}
 • Tiny_11 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e1e\u0e25\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1492,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:36:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37046,"last_commented_at":null}
 • Tiny_10 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1491,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:35:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44656,"last_commented_at":null}
 • Tiny_9 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1490,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:35:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":42173,"last_commented_at":null}
 • Tiny_8 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1489,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:34:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33069,"last_commented_at":null}
 • Tiny_7 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1d\u0e39\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1488,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:33:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"7.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31571,"last_commented_at":null}
 • Tiny_6 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e2b\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1487,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:33:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39133,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1486,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:32:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39422,"last_commented_at":null}
 • Tiny_4 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e4a\u0e1a\u0e41\u0e1a\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1485,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:32:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43771,"last_commented_at":null}
 • Tiny_3 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e46","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1484,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:31:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"3.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:31 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44293,"last_commented_at":null}
 • Tiny_2 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1483,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:30:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33146,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1 {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1482,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:29:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33161,"last_commented_at":null}
 • Tiny_kapook_43485 {"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1481,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:26:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_43485.gif","updated_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34429,"last_commented_at":null}
 • Tiny_jdzwtq280983-03 {"description":"\u0e07\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":990,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:38:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"JdZWTq280983-03.gif","updated_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4883,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: