นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_file_size":59724,"modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56742,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-008.png","asset_file_size":12727,"modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56030,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-007.png","asset_file_size":56023,"modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56029,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-006.png","asset_file_size":11636,"modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56028,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-005 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-005.png","asset_file_size":14362,"modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56027,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-004.png","asset_file_size":11630,"modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56026,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-003.png","asset_file_size":31241,"modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56025,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","description":"osx-wine-epidata-002.png","asset_file_size":47452,"modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56024,"comment_counter":5,"commentable":true}
  • Small_osx-wine-epidata-001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"osx-wine-epidata-001.png","asset_file_size":12523,"modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":56023,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: