นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ie11-share_013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ie11-share_013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_013.jpg","created_at":"2014/07/29 11:40:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 12:04:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 12:04:26 +0700","id":47580,"asset_file_size":142618}
 • Ico64_ie11-share_008 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_008.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_008.png","created_at":"2014/07/29 11:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 12:04:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 12:04:13 +0700","id":47579,"asset_file_size":23217}
 • Ico64_ie11-share_011 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_011.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_011.png","created_at":"2014/07/29 11:39:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:39:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 12:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 12:03:59 +0700","id":47578,"asset_file_size":23484}
 • Ico64_ie11-share_006 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_006.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_006.png","created_at":"2014/07/29 11:33:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:33:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 12:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 12:03:48 +0700","id":47577,"asset_file_size":13092}
 • Ico64_ie11-share_005 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_005.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_005.png","created_at":"2014/07/29 11:31:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:31:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 12:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 12:03:07 +0700","id":47576,"asset_file_size":9392}
 • Ico64_ie11-share_004 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_004.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_004.png","created_at":"2014/07/29 11:25:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:25:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 11:26:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 11:26:13 +0700","id":47574,"asset_file_size":74502}
 • Ico64_ie11-share_003 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_003.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_003.png","created_at":"2014/07/29 11:16:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 11:16:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 11:16:57 +0700","id":47571,"asset_file_size":12560}
 • Ico64_ie11-share_002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_002.png","created_at":"2014/07/29 11:16:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 11:16:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 11:16:45 +0700","id":47570,"asset_file_size":12091}
 • Ico64_ie11-share_001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ie11-share_001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ie11-share_001.png","created_at":"2014/07/29 11:16:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/29 11:16:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/29 11:16:33 +0700","id":47569,"asset_file_size":85028}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55-03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55-03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55-03.png","created_at":"2014/07/16 11:22:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 11:22:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 11:23:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 11:23:00 +0700","id":47435,"asset_file_size":8829}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55-02.png","created_at":"2014/07/16 11:22:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 11:22:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 11:22:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 11:22:47 +0700","id":47434,"asset_file_size":9076}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03.png","created_at":"2014/07/03 10:57:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:57:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/03 11:04:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/03 11:04:53 +0700","id":47240,"asset_file_size":7149}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-003 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-003.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"thaipop55_pyramid-003.png","created_at":"2014/07/02 11:54:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:54:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/02 12:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/02 12:03:36 +0700","id":47219,"asset_file_size":11261}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"thaipop55_pyramid-002.png","created_at":"2014/07/02 11:39:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:39:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/02 12:03:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/02 12:03:23 +0700","id":47218,"asset_file_size":9066}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"thaipop55_pyramid-001.png","created_at":"2014/07/02 11:22:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:22:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/02 11:22:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/02 11:22:39 +0700","id":47217,"asset_file_size":5643}
 • Ico64_thai_pop_pyramid_2555_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Thai_pop_pyramid_2555_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Thai_pop_pyramid_2555_01.jpg","created_at":"2014/07/02 10:16:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 10:16:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/02 10:16:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/02 10:16:39 +0700","id":47216,"asset_file_size":111079}
 • Ico64_tgnonhdl_table01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tgnonhdl_table01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"tgnonhdl_table01.jpg","created_at":"2014/05/22 12:06:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/05/22 12:06:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/22 12:06:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/22 12:06:28 +0700","id":46741,"asset_file_size":146049}
 • Ico64_tg_nonhdl_main_table {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tg_nonhdl_main_table.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"tg_nonhdl_main_table.jpg","created_at":"2014/05/21 17:08:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/05/21 17:08:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/21 17:09:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/21 17:09:15 +0700","id":46735,"asset_file_size":55102}
 • Ico64_survivedbypclass002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"survivedbypclass002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"survivedbypclass002.png","created_at":"2014/05/01 22:19:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/05/01 22:19:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/01 22:19:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/01 22:19:20 +0700","id":46460,"asset_file_size":7221}
 • Ico64_survivedbypclass001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"survivedbypclass001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"survivedbypclass001.png","created_at":"2014/05/01 22:00:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/05/01 22:00:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/01 22:04:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/01 22:04:32 +0700","id":46458,"asset_file_size":6390}
 • Ico64_test28042014_wordcloud {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"test28042014_wordcloud.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"test28042014_wordcloud.png","created_at":"2014/04/28 16:47:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:47:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/28 17:03:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/28 17:03:43 +0700","id":46362,"asset_file_size":32773}
 • Ico64_golden_flower_by_metta18042014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"golden_flower_by_metta18042014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"golden_flower_by_metta18042014.jpg","created_at":"2014/04/18 16:04:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 16:04:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/18 16:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/18 16:05:08 +0700","id":46179,"asset_file_size":188300}
 • Ico64_golden_flower_by_mandala18042014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"golden_flower_by_Mandala18042014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"golden_flower_by_Mandala18042014.jpg","created_at":"2014/04/18 15:58:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:58:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/18 15:58:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/18 15:58:46 +0700","id":46178,"asset_file_size":104489}
 • Ico64_slopop_male001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"slopop_male001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"slopop_male001.jpg","created_at":"2014/04/11 13:10:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:10:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/11 13:10:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/11 13:10:33 +0700","id":46033,"asset_file_size":392329}
 • Ico64_ratetable2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ratetable2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ratetable2.png","created_at":"2014/04/10 18:18:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/10 18:18:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 18:18:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 18:18:50 +0700","id":46015,"asset_file_size":10029}
 • Ico64_ratetable {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ratetable.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ratetable.png","created_at":"2014/04/09 13:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:40:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/09 13:41:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/09 13:41:03 +0700","id":45988,"asset_file_size":10295}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"slopop.RData","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"slopop.RData","created_at":"2014/04/07 21:58:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/07 21:58:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/07 22:03:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/07 22:03:21 +0700","id":45943,"asset_file_size":36313}
 • Ico64_dsc_2256 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_2256.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"DSC_2256.JPG","created_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","id":45199,"asset_file_size":130446}
 • Ico64_dsc_2399 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_2399.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"DSC_2399.JPG","created_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","id":45197,"asset_file_size":102138}
 • Ico64_dsc_2178 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_2178.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"DSC_2178.JPG","created_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","id":45196,"asset_file_size":180509}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-18.jpg","created_at":"2013/11/23 13:12:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 13:12:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 13:12:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 13:12:56 +0700","id":43784,"asset_file_size":156117}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-17.jpg","created_at":"2013/11/23 13:07:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 13:07:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 13:07:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 13:07:17 +0700","id":43783,"asset_file_size":78202}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-16.jpg","created_at":"2013/11/23 12:57:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:57:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:57:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:57:56 +0700","id":43782,"asset_file_size":164922}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-15.jpg","created_at":"2013/11/23 12:56:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:56:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:56:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:56:52 +0700","id":43781,"asset_file_size":111803}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-13.jpg","created_at":"2013/11/23 12:54:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:54:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:54:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:54:49 +0700","id":43780,"asset_file_size":135318}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-12.jpg","created_at":"2013/11/23 12:53:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:53:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:53:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:53:22 +0700","id":43779,"asset_file_size":184409}
ขนาดย่อ: