นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly11082014_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:47:28 +0700","updated_at":"2014/08/14 17:41:27 +0700","created_at":"2014/08/11 14:47:28 +0700","asset_file_name":"monly11082014_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47811,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":1,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e46 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 15:03:31 +0700","last_commented_at":"2014/08/14 17:41:27 +0700","asset_file_size":609390,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly11082014_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:47:08 +0700","updated_at":"2014/08/11 15:03:23 +0700","created_at":"2014/08/11 14:47:08 +0700","asset_file_name":"monly11082014_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47810,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e46 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 15:03:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":571384,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly11082014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:46:52 +0700","updated_at":"2014/08/11 15:03:16 +0700","created_at":"2014/08/11 14:46:52 +0700","asset_file_name":"monly11082014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47809,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e46 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 15:03:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":521581,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly11082014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:46:32 +0700","updated_at":"2014/08/11 15:03:07 +0700","created_at":"2014/08/11 14:46:32 +0700","asset_file_name":"monly11082014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47808,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e46 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 15:03:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":452347,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly11082014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:15:33 +0700","updated_at":"2014/08/11 14:15:46 +0700","created_at":"2014/08/11 14:15:33 +0700","asset_file_name":"monly11082014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47807,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d \u0e25\u0e33\u0e44\u0e22 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 14:15:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":401761,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly11082014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:15:16 +0700","updated_at":"2014/08/11 14:15:32 +0700","created_at":"2014/08/11 14:15:16 +0700","asset_file_name":"monly11082014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47806,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d \u0e25\u0e33\u0e44\u0e22 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/11 14:15:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":346798,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly10082014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:53:55 +0700","updated_at":"2014/08/11 13:03:39 +0700","created_at":"2014/08/11 12:53:55 +0700","asset_file_name":"monly10082014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47805,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e19 (\u0e21\u0e31\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48) \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e352557","modified_at":"2014/08/11 13:03:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":566997,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly10082014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:51:21 +0700","updated_at":"2014/08/11 13:03:31 +0700","created_at":"2014/08/11 12:51:21 +0700","asset_file_name":"monly10082014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47804,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e19\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e33\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e352557","modified_at":"2014/08/11 13:03:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":332680,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly10082014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:50:59 +0700","updated_at":"2014/08/11 13:03:24 +0700","created_at":"2014/08/11 12:50:59 +0700","asset_file_name":"monly10082014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47803,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e19\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e33\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e352557","modified_at":"2014/08/11 13:03:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":295720,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: