นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > montep.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tco {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"TCO.png","created_at":"2014/03/17 01:49:37 +0700","asset_updated_at":"2014/03/17 01:49:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/17 02:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"TCO","asset_file_size":121757,"modified_at":"2014/03/17 02:03:48 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45499,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uvspectro3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"UVSpectro3.JPG","created_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig2","asset_file_size":156739,"modified_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44984,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uvspectro4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"UVSpectro4.JPG","created_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","asset_updated_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig1","asset_file_size":158786,"modified_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44983,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hd63b09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"HD63B09.jpg","created_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","asset_updated_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig3","asset_file_size":24631,"modified_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44982,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uvspectro8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"UVSpectro8.jpg","created_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig4","asset_file_size":18965,"modified_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44981,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uvspectro2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"UVSpectro2.JPG","created_at":"2014/02/14 22:28:26 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 22:28:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 23:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig5","asset_file_size":150849,"modified_at":"2014/02/14 23:03:29 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44980,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uvspectro5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"UVSpectro5.JPG","created_at":"2014/02/14 22:26:30 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 22:26:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 22:26:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"UVFig6","asset_file_size":111337,"modified_at":"2014/02/14 22:26:41 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44979,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ebike5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ebike5.JPG","created_at":"2013/11/10 20:10:17 +0700","asset_updated_at":"2013/11/10 20:10:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/10 20:10:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ebike1","asset_file_size":190374,"modified_at":"2013/11/10 20:10:26 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43587,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ebike1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ebike1.JPG","created_at":"2013/11/10 20:08:45 +0700","asset_updated_at":"2013/11/10 20:08:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/10 20:09:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ebike2","asset_file_size":115980,"modified_at":"2013/11/10 20:09:38 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43586,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: