นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ul94_tester {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1f","asset_updated_at":"2019/01/06 11:17:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62673,"deleted_at":null,"created_at":"2019/01/06 11:17:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"UL94_tester.jpg","updated_at":"2019/01/06 11:17:45 +0700","modified_at":"2019/01/06 11:17:45 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":26246,"last_commented_at":null}
  • Small_rubberheel {"description":"heel care","asset_updated_at":"2017/09/15 22:01:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61684,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 22:01:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubberHeel.jpg","updated_at":"2017/09/15 22:01:18 +0700","modified_at":"2017/09/15 22:01:18 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":186403,"last_commented_at":null}
  • Small_fv300 {"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e04\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61572,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FV300.jpg","updated_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","modified_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36039,"last_commented_at":null}
  • Small_plant_cell5n {"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61571,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plant_cell5N.jpg","updated_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","modified_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119382,"last_commented_at":null}
  • Small_plant_cell4n {"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61570,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plant_cell4N.jpg","updated_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","modified_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":358177,"last_commented_at":null}
  • Small_plant_cell3n {"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61569,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plant_cell3N.jpg","updated_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","modified_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":190172,"last_commented_at":null}
  • Small_plant_cell2n {"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61568,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plant_cell2N.jpg","updated_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","modified_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":278085,"last_commented_at":null}
  • Small_plant_cell1n {"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61567,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plant_cell1N.jpg","updated_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","modified_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":393953,"last_commented_at":null}
  • Small_testing {"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:06:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61486,"deleted_at":null,"created_at":"2017/07/30 12:06:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"testing.jpg","updated_at":"2017/07/30 12:06:57 +0700","modified_at":"2017/07/30 12:06:57 +0700","media_folder_id":193,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125977,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: